Autoškola on-line

Par slov o testoch a záverečných skúškach v autoškole

Autoškoly Slovenskej Republiky

K záverečným skúškam Vás prihlási Vaša autoškola. Podať žiadosť môžete až po absolvovaní všetkých častí kurzu, to znamená teoretickej výuky, praktických jázd, jázd na trenažéri, jázd na autocvičisku, výuky o údržbe vozidla a samozrejme po absolvovaní kurzu prvej pomoci. Nezabudnite, že musíte autoškole k prihláške dodať tiež 33.- € na správny poplatok za skúšku. Môže sa stať, že autoškola ponúka správne poplatky za skúšky v cene kurzu, o tejto možnosti sa určite dopredu informujte.

Autoškoly Slovenskej RepublikyPo tom, čo sa na skúšky prihlásite prostredníctvom Vašej autoškoly, dostanete termín konania skúšky. Termíny skúšok vyhlasuje dopravný inšpektorát, pričom skúšky môžete absolvovať najskôr 6 pracovných dní po tom, ako autoškola podala Vašu prihlášku. Priemerná čakacia doba je 2 týždne, najviac 1 mesiac.

Samotné skúšky začínajú zpravidla hneď ráno, väčšinou okolo 8.00 buď na miestnej polícii alebo priamo vo Vašej autoškole pod dohľadom skúšobného komisára. Trvanie skúšok závisí od počtu žiakov prihlásených na skúšku, ale je lepšie počítať s tým, že skúšky trvajú celý pracovný deň.

Na skúšku si nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz a pero na písomnú časť skúšky. Doporučujeme tiež vodu a občerstvenie, vzhľadom k dlhšiemu trvaniu skúšky.

Skúšky sa skladajú z niekoľkých za sebou idúcich častí, pričom úspešné absolvovanie jednej časti podmieňuje postup do ďalšej časti. To znamená, že ak ráno neuspejete hneď na prvej časti, ktorou je písomný test, nemôžete pokračovať ani v skúške na autocvičisku a musíte sa znova cez autoškolu prihlásiť na opakovanú skúšku. Správny poplatok za opakovanú skúšku je 8.- €. Výsledky jednotlivých častí sa dozviete hneď po ich absolvovaní.

V nasledujúcich riadkoch Vám popíšeme jednotlivé časti záverečnej skúšky

Autoškoly Slovenskej Republiky

1. časť: Písomný test z pravidiel cestnej premávky

Podmienky testu sú dané zákonom, aj keď otázky sa samozrejme obmieňajú. Na test sa môžete priebežne pripravovať vo Vašej autoškole. Test pozostáva vždy z 27 otázok, ktoré sa tematicky delia na:

 • 12 otázok zo Zákona č. 8/2009 Z.z. O premávke na pozemných komunikáciách – otázky sú zamerané na teoretické predpisy (každá správne zodpovedná otázka je za 2 body)
 • 3 otázky z Vyhlášky č. 9/2009 Z.z. O podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách – otázky sú zamerané na technické predpisy (každá správne zodpovedaná otázka je za 1 bod)
 • 8 dopravných značiek – Vašou úlohou v teste je poznávanie dopravných značiek (každá správne zodpovedná otázka je za 2 body)
 • 4 križovatky – testuje Vašu schopnosť riešiť dopravné situácie (každá správne zodpovedná otázka je za 3 body)

Pri každej otázke máte na výber z 3 možností – a, b c. Na vyplnenie testu máte celkový čas 20 minút. Aby ste na teste uspeli, musíte získať minimálne 50 bodov z celkového počtu 55 bodov. Ako vidíte, jednotlivé kategórie otázok majú odlišné bodové hodnotenie – preto je dôležité, aby ste neurobili chybu predovšetkým v otázkach za vyšší počet bodov (križovatky). Odpovede sa nevypĺňajú priamo do testu, ale krížikom do odpovedného hárku. Všetko Vám ale bude znova podrobne vysvetlené pred začiatkom testu na mieste konania

Autoškoly Slovenskej Republiky

2. časť: Ústna skúška na cvičisku

V tejto časti skúšky overí skúšobný komisár Vaše vedomosti o konštrukcii a údržbe vozidla. Na niektoré otázky stačí ústne odpovedať, ale niektoré musíte vedieť aj prakticky predviesť. Uvádzame pár príkladov otázok, ktoré sa Vás môže komisár na cvičisku opýtať:

 • Vymenujte najčastejšie poruchy pneumatík.
 • Aké poznáte poruchy osvetlenia na vozidle?
 • Čo je základom prípravy vozidla pred každou jazdou?
 • Vymenujte 4 kvapaliny v súvislosti s vozidlom a ukážte, kde kontrolujeme ich stav.
 • Popíšte rozdiel medzi zimnou a letnou zmesou.

Po úspešnom absolvovaní tejto časti, pokračujete v ďalšej časti, ktorá tiež prebieha na cvičisku.

Autoškoly Slovenskej Republiky

3. časť: Jazda na cvičisku

Počas tejto časti skúšky komisár overí Vašu schopnosť ovládať tieto 4 úkony:

 • slalom pomedzi kužele
 • kolmé parkovanie
 • pozdĺžne parkovanie
 • zacúvanie do garáže

Všetky úkony musíte byť schopný predviesť v časovom limite 10 minút.

Pri cúvaní, kolmom a pozdĺžnom parkovaní sa môžete v priebehu opraviť, ak Vám niečo nebude vychádzať, avšak slalom musíte prejsť plynule bez toho, aby ste sa dotkli niektorého z kužeľov či vyšli z priestoru kužeľov. V priebehu jazdy na cvičisku sedíte vo vozidle sami a skúšobný komisár Vašu jazdu pozorne sleduje, pričom Vám stopuje čas.

Autoškoly Slovenskej Republiky

4. časť: Jazda v premávke

Po úspešnom absolvovaní všetkých predošlých častí skúšky, nasleduje posledná časť – jazda v cestnej premávke. V aute spolu s Vami sedí na miestne spolujazdca inštruktor. Skúšobný komisár sedí na sedadle vzadu. V aute môže prípadne sedieť ešte jeden ďalší žiak, ktorý Vás po jazde vystrieda. Jazda trvá minimálne 25 minút, pričom trasu určuje skúšobný komisár. Inštruktor Vám v priebehu jazdy nesmie radiť ani inak pomáhať. Musíte byť sami schopní interpretovať dopravné značenie a inštrukcie skúšobného komisára. Čo sa týka poradia pri skúšaní žiakov, to si zväčša žiaci určujú sami, ale môže sa stať, že poradie niekedy určí skúšobný komisár.

To je v krátkosti popis priebehu záverečnej skúšky. Ak skúšky úspešne absolvujetei, tak hneď na druhý deň môžete podať na dopravnom inšpektoráte v mieste svojho trvalého bydliska (alebo v meste, kde sídli autoškola) Žiadosť o vydanie vodičského preukazu. K žiadosti musíte predložiť svoj občiansky preukaz a kolok v hodnote 6,5 €. Preukazovú fotografiu nebudete potrebovať, pretože priamo na dopravnom inšpektoráte Vás vyfotia a zaevidujú Váš elektronický podpis. Vodičský preukaz budete mať vyhotovený najneskôr do 30 dní. V priemere to však trvá asi týždeň. Prostredníctvom SMS potom budete informovaný, že si ho môžete vyzdvihnúť.

Ale čo v prípade, ak záverečné skúšky nespravíte na prvý pokus?

Autoškoly Slovenskej RepublikyV tom prípade máte nárok na 2 opravné termíny. Opravné skúšky musíte absolvovat najneskôr do 6 mesiacov od prvej skúšky. Po tomto termíne Vám nárok na opakované skúšky zaniká. V rámci opravnej skúšky absolvujete len tie časti, ktoré ste pri prvom pokuse nezvládli. To znamená, že ak ste testy a cvičisko absolvovali úspešne, ale nepodarila sa Vám jazda v premávke, zopakujete si len jazdu.

Pre prihlásenie sa na opravnú skúšku budete potrebovať 8.-€ na správny poplatok za opakovanú skúšku. Spravidla Vás autoškola požiada aj o platbu za predvedenie na opakovanú skúšku. Výšku sumy si určí autoškola. Absolvovať opravnú skúšku môžete najskôr na 6. pracovný deň po predchádzajúcich skúškach. Ak sa stane, že skúšky neurobíte ani na 3.pokus, musíte sa znovu prihlásiť na kurz (môžete si vybrať inú autoškolu) a znova absolvovať celý kurz v autoškole. To neplatí pre kurz prvej pomoci, ktorého certifikát má platnosť 2 roky.

Poznámka: o výške správnych poplatkov za skúšky Vás bude informovať Vaša autoškola. My tu ako príklad uvádzame poplatky za najčastejšie skúšky a to na skupinu B.