Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 1 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 1. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Dať prednosť v jazde sa rozumie

povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy,

povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť smer jazdy, môže však zmeniť rýchlosť jazdy,

povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť rýchlosť jazdy, môže však zmeniť smer jazdy.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

svetlá vo vnútri vozidla,

diaľkové svetlomety,

stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Vodič

môže počas vedenia vozidla telefonovať alebo inak používať telefónny prístroj,

nesmie počas vedenia vozidla telefonovať alebo inak používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím systému voľné ruky,

nesmie počas vedenia vozidla počúvať rádio.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel

s troma a viacerými kolesami v jazdnom prúde za sebou,

najmenej s dvoma kolesami v jazdnom prúde za sebou,

len s dvoma kolesami v jazdnom prúde za sebou.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič predchádzaného vozidla nesmie

okrem zvyšovania rýchlosti jazdy nijako brániť predchádzaniu,

zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu,

znižovať rýchlosť jazdy.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť

20 m, na diaľnici a na rýchlostnej ceste 50 m,

30 m,

na ktorú má rozhľad.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde

len protiidúcim vozidlám,

protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku,

len protiidúcim motorovým vozidlám.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka,

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy len v obci.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Účastník dopravnej nehody

nesmie urobiť žiadne opatrenia na záchranu osoby, ak by to bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody,

je povinný umožniť obnovenie cestnej premávky len vtedy, ak dopravnú nehodu zavinil,

je povinný urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou

znamená povinnosť zastaviť vozidlo pred priechodom pre cyklistov,

znamená povinnosť dať prednosť chodcom na priechode pre chodcov,

upozorňuje na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky,

je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky len v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne,

nie je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslňujúce svetlo bielej farby,

bezodkladne privolať odťahovú službu,

mať bezpečnostný odev oblečený.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Na bicykli sa jazdí predovšetkým

po chodníku,

po cestičke pre cyklistov,

po ľavej krajnici.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

sú na tej istej náprave použité rôzne pneumatiky,

najnižší bod činnej svietiacej plochy obrysových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky,

diaľkové svetlomety nie je možné prepnúť na obrysové svietidlá.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

u vozidla kategórie L1e 1,5 mm,

u všetkých kategórií vozidiel 1,6 mm,

u vozidla kategórie L1e 1,0 mm.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

železničné priecestie bez závor,

kríženie cesty s električkovou koľajou,

križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka zakazuje

vjazd motorovým vozidlá,

vjazd vozidlám vyznačených druhov,

predchádzanie vozidiel vyznačených druhov.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka

informuje o smere a vzdialenosti v kilometroch k vyznačenému cieľu (obci),

prikazuje odbočiť vľavo,

vyznačuje cestu s jednosmernou premávkou.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom),

smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu,

smerová tabuľa k miestnemu cieľu.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka

informuje o názve rieky, pohoria, prírodnej rezervácie, kultúrnej a historickej pamiatky, časti obce, územia a podobne,

je návesťou pred križovatkou,

je smerovou tabuľou s diaľkovým cieľom.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

koniec viacerých zákazov,

koniec obce,

koniec obytnej zóny.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka vyznačuje

vzdialenosť k miestu, od ktorého začína platiť značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

smer obchádzky,

úsek, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Takéto označenie sa musí použiť na

autobuse prepravujúcom deti,

vyznačenie úseku cesty so zvýšeným pohybom detí (v blízkosti školských a predškolských zariadení, detských ihrísk a podobne),

osobnom automobile prepravujúcom deti.

Otázka č. 24 (za 3 body)

Ako prvé vojde do križovatky

zelené vozidlo,

modré vozidlo,

červené vozidlo.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj!" pre

vodiča zeleného vozidla,

vodiča červeného a vodiča žltého vozidla,

chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta.

Otázka č. 26 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

prvé,

posledné,

druhé.

Otázka č. 27 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. električka, 2. zelené, 3. modré, 4. žlté, 5. vaše vozidlo,

1. zelené, 2. električka, 3. modré, 4. žlté, 5. vaše vozidlo,

1. modré, 2. zelené, 3. žlté, 4. vaše vozidlo, 5. električka.