Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 10 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 10. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

každé vozidlo, ktoré prepravuje náklad, ktorý presahuje celkovú dĺžku alebo šírku takéhoto vozidla,

všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov,

chodec prechádzajúci cez priechod pre chodcov.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

má uzatvorené havarijné poistenie.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť

pri otáčaní a cúvaní,

vždy, ak je to potrebné na vykonanie ktoréhokoľvek jazdného úkonu,

len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

je povinný vždy zastaviť vozidlo,

nie je povinný mu dať prednosť v jazde,

je povinný mu dať prednosť v jazde.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

100 km/h; na medzinárodných trasách 130 km/h,

90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 130 km/h,

80 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 120 km/h.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť

na železničnom priecestí a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 80 m pred nimi,

na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi,

kolmo na okraj cesty v obci.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

svieti prerušované biele svetlo,

sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou cez stred tela.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

len pred začatím jazdného úkonu,

počas celého jazdného úkonu,

po začatí jazdného úkonu.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

je funkčný ukazovateľ rýchlosti vozidla,

má účinné riadenie a brzdy,

svietia svetlá vo vnútri vozidla.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

60 km/h,

80 km/h,

90 km/h.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Pri preprave nákladu sa

môže prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla najviac o 10 %,

nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla,

môže prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla na účelových komunikáciách.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Prenosnou zvislou dopravnou značkou sa rozumie

značka umiestnená na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku alebo na vozidle,

značka umiestnená na zelenom stĺpiku,

značka umiestnená ľubovoľným spôsobom 80 cm nad rovinou vozovky.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

o 1 m, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený žltou zástavkou s rozmermi najmenej 20 x 20 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou,

o 40 cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol,

o 50 cm, musí byť vždy označený červenou odrazkou.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo,

ktorého celková prípustná šírka vozidla presahuje 2200 mm,

ktoré nebolo v lehote jedného mesiaca po jeho prvom prihlásení do evidencie podrobené emisnej kontrole,

ktoré bolo pri kontrole originality vozidla, ak takejto kontrole podlieha, hodnotené výsledkom nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h,

považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

možno takéto vozidlo používať len na účelových komunikáciách.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

úsek cesty, ktorej povrch je znečistený a za mokra klzký,

úsek cesty, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice,

povinnosť použiť pri jazde snehové reťaze.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje vopred na

podchod alebo nadchod,

priechod pre chodcov,

blízkosť školy.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať,

predchádzať motorové vozidlo vľavo aj vpravo,

obchádzať akékoľvek vozidlo.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

jazdné pruhy pred križovatkou,

nerovnosť vozovky,

prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz predchádzania,

prednosť pred protiidúcimi vozidlami,

prednosť protiidúcich vozidiel.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka informuje

o smere a dĺžke obchádzky,

o smere a prípadne o vzdialenosti k časti obce,

o názve najbližšej križovatky.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

obytná zóna,

obec,

smerová tabuľa k miestnemu cieľu.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

úsek, kde je zakázané zastavenie a státie,

úsek, kde je dovolené zastavenie a státie vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb,

nebezpečný úsek cesty, na ktorom treba jazdiť so zvýšenou opatrnosťou.

Otázka č. 24 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

červené vozidlo,

modré vozidlo,

zelené vozidlo.

Otázka č. 25 (za 3 body)

V poradí tretie prejde okolo prekážky

modré vozidlo,

žlté vozidlo,

zelené vozidlo.

Otázka č. 26 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. zelené, 2. modré, 3. vaše, vozidlo,

1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. zelené,

1. modré, 2. zelené, 3. vaše vozidlo.

Otázka č. 27 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

druhé,

prvé,

posledné súčasne so žltým vozidlom.