Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 12 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 12. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Motorovým vozidlom sa rozumie

koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom,

vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou motocykla, traktora a motorového ručného vozíka,

nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom a trolejbus.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

povinní podstatne zvýšiť rýchlosť jazdy,

takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo, len ak sú cyklisti mladší ako 12 rokov,

takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

je povinný vždy zastaviť vozidlo,

je povinný mu dať prednosť v jazde,

nie je povinný mu to umožniť.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a

za tým účelom jazdiť vždy rýchlosťou najviac 15 km/h,

jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené,

za tým účelom vždy zastaviť vozidlo.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu

zľava,

po jednosmernej ceste,

sprava.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Na motocykli je zakázané

prepravovať osoby mladšie ako 18 rokov,

používanie okuliarov prepravovanými osobami,

bočné sedenie prepravovaných osôb.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode je povinný

bezodkladne zastaviť vozidlo,

bezodkladne privolať odťahovú službu,

bezodkladne ohlásiť dopravnú nehodu príslušnej poisťovni.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa na bicykli

po chodníku alebo po pravej krajnici,

pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky,

po chodníku, ak sa tým neohrozujú chodci.

Otázka č. 9 (za 2 body)
V obytnej, pešej a školskej zóne chodci

nie sú povinní umožniť vozidlám jazdu,

sú povinní umožniť vozidlám jazdu; to platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne,

sú povinní umožniť jazdu len vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb; to platí aj pre deti, ktoré sa hrajú na ceste.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

má uzatvorené havarijné poistenie.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

do takejto križovatky vchádza,

dôjde k núdzovému zastaveniu vozidla alebo k dopravnej nehode,

z takej križovatky vychádza.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Vodič nesmie použiť

zimné pneumatiky v období od 15. novembra do 31. marca,

zvukové výstražné znamenie,

použiť na jazdu vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom Policajného zboru, Vojenskej polície, Železničnej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom alebo chrbtom znamená tento pokyn

Voľno, ak má obe ruky pripažené,

povinnosť odbočiť vpravo alebo vľavo,

Stoj!; vodič je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej dvojlitrová zásoba náplne do ostrekovačov skiel,

kľúč na matice alebo skrutky kolies,

odrazové sklo oranžovej farby, ktoré je možné umiestniť na vozovku v prípade núdzového státia.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

je vybavené pneumatikami rôznych rozmerov a konštrukcií,

najnižší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky,

nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz odbočovania vpravo,

nebezpečné stúpanie,

zákruta vpravo.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka

upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu,

upozorňuje na zvýšený alebo inak nebezpečný ľavý obrubník,

umožňuje pozdĺžne parkovanie na chodníku na ľavej strane jednosmernej cesty.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka označuje

dve železničné priecestia vo vzdialenosti 80 m,

železničné priecestie viackoľajové,

miesto, kde sú v tesnej blízkosti dve križovatky.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

diaľnica,

podjazd alebo nadjazd,

hlavná cesta.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka informuje o

názvoch najbližších výjazdov z diaľnice a o vzdialenosti k nim,

smere príjazdu na diaľnicu s uvedením cieľa,

o cieľoch a počtoch jazdných pruhov v priamom smere.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka vyznačuje

dĺžku úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

vzdialenosť k najbližšej križovatke.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,

vodič sa riadi významom pravej čiary z tejto dvojice čiar,

vodič sa riadi významom ľavej čiary z tejto dvojice čiar,

riadi sa premávka v jazdných pruhoch svetelnými signálmi.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Táto dopravná značka

vyznačuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy križovatkou,

vyznačuje jazdné pruhy vyhradené pre pomalé vozidlá,

je predbežnou značkou pre zmenu smeru jazdy.

Otázka č. 24 (za 3 body)

Prednosť v jazde má vodič

červeného vozidla, pretože vchádza do kruhového objazdu,

modrého vozidla, pretože prichádza zľava,

modrého vozidla, pretože ide po kruhovom objazde.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. zelené, 2. modré, 3. žlté,

1. modré, 2. zelené, 3. žlté,

1. žlté, 2. zelené, 3. modré.

Otázka č. 26 (za 3 body)

V poradí posledné prejde cez križovatku

vaše vozidlo súčasne s modrým,

zelené vozidlo,

modré vozidlo súčasne s červeným.

Otázka č. 27 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. zelené, 2. vaše vozidlo súčasne so žltým, 3. červené,

1. červené, 2. zelené, 3. vaše vozidlo súčasne so žltým,

1. vaše vozidlo súčasne so žltým, 2. zelené, 3. červené.