Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 13 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 13. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

časť cesty určená predovšetkým na premávku električky,

časť cesty, na ktorej je povolená len premávka električky a nemotorových vozidiel,

časť cesty určená na premávku električky, vlaku a iného dráhového vozidla.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Státím sa rozumie

prerušenie jazdy na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu,

len také uvedenie vozidla do pokoja, ktoré nepresiahne čas 15 minút,

uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Vodič nesmie

ohroziť chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,

dať prednosť chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov, ak by na ten účel musel zastaviť vozidlo,

zastaviť a stáť na účelovej komunikácii mimo obce.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí

vľavo; vpravo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vľavo bráni prekážka,

za každých okolností vľavo,

vpravo; vľavo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vpravo bráni prekážka alebo ak je to bezpečnejšie s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu.

Otázka č. 5 (za 2 body)
V obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac

50 km/h; a ak ide po diaľnici v obci alebo po rýchlostnej ceste v obci, najviac 90 km/h,

60 km/h; a ak ide po diaľnici v obci, najviac 110 km/h,

80 km/h; a ak ide po diaľnici v obci, najviac 100 km/h.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

na parkovisku,

v obytnej zóne,

na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie

obmedziť vodičov motorových vozidiel,

ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky,

dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zastávkou,

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou,

svieti prerušované biele svetlo.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac

70 km/h,

80 km/h,

60 km/h.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia

musí vodič iného vozidla znížiť rýchlosť jazdy; nesmú však za žiadnych okolností zastaviť vozidlo,

musí vodič iného vozidla zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo,

nesmie vodič iného vozidla za žiadnych okolností znížiť rýchlosť jazdy ani zastaviť vozidlo.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslňujúce svetlo bielej farby,

mať bezpečnostný odev oblečený,

bezodkladne privolať odťahovú službu.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu

má prednosť v jazde, ak dopravnou značkou nie je ustanovené inak,

má vždy prednosť v jazde,

môže ohroziť vodiča jazdiaceho po kruhovom objazde.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy,

nesmú ho ich vodiči obmedziť, ak prechádza cez priechod pre chodcov,

má prednosť pred týmito vozidlami, ak prechádza cez priechod pre chodcov,

musí vozidlám bez meškania uvoľniť priestor na prejazd.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

náhradné žiarovky na vnútorné osvetlenie batožinového priestoru

matice a skrutky na výrobcom predpísaný rozmer kolesa,

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

je katalyzátor výfukových plynov po lehote kalibrácie,

nie je na čelnom skle zatemňovací pás, ktorý umožňuje najmenej 50 % priepustnosti svetla,

niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich vodiča, nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

spôsob obchádzania prekážky,

dvojitá zákruta, prvá vpravo,

nebezpečenstvo šmyku.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

návestná smerová tabuľa,

prikázaný smer jazdy,

jednosmerná premávka.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku,

zákaz státia na chodníku,

zvýšená krajnica.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka

informuje o názve najbližšej obce a o vzdialenosti k nej,

je návesťou pred obchádzkou,

informuje o názve a vzdialenosti k najbližšej diaľničnej križovatke s uvedením čísel križujúcich komunikácií.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka

vyznačuje jazdné pruhy pre vozidlá podľa ich maximálnej konštrukčnej rýchlosti,

určuje najnižšie dovolené rýchlosti, ktorými smú jazdiť vozidlá v príslušných jazdných pruhoch,

obmedzuje najvyššie dovolené rýchlosti v príslušných jazdných pruhoch.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka vyznačuje

začiatok úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

koniec úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

koniec úseku s jednosmernou premávkou.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dopravná značka

vyznačuje okraj cesty,

vyznačuje jazdné pruhy, predchádza značke "Pozdĺžna súvislá čiara" alebo upozorňuje na nebezpečné miesta (zákrutu, križovatku a podobne),

vyznačuje úsek, kde je zakázané zastavenie a státie.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

priestor, kde je zakázané státie,

priestor, kde je zakázané zastavenie,

zastávku vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb.

Otázka č. 24 (za 3 body)

V poradí druhé prejde okolo prekážky

žlté vozidlo,

modré vozidlo,

červené vozidlo.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Na tento pokyn policajta

je vodič čierneho a vodič zeleného vozidla povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky,

je vodič modrého, vodič červeného a vodič žltého vozidla povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky,

smie vodič čierneho a vodič zeleného vozidla pokračovať v jazde; ak títo vodiči dodržia ustanovenia o odbočovaní, môžu odbočiť vpravo alebo vľavo.

Otázka č. 26 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

vaše vozidlo,

zelené vozidlo,

červené vozidlo.

Otázka č. 27 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

vaše vozidlo súčasne s modrým vozidlom,

vaše vozidlo súčasne so zeleným vozidlom,

zelené vozidlo.