Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 14 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 14. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Nemotorovým vozidlom sa rozumie

vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, električka a trolejbus,

vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily,

aj motorové vozidlo, ktorého pohotovostná hmotnosť nepresahuje 400 kg.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla s výnimkou prípadu, keď

dáva znamenie o zmene smeru jazdy,

jazdí rýchlosťou nižšou ako 50 km/h,

má dostatočnú prax vo vedení motocykla.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie

vždy vtedy, ak je to potrebné na zabezpečenie plynulej jazdy jeho vozidla, najmä na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci,

len v obci na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla,

len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, a mimo obce aj na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety

ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená,

pri jazde mimo obce,

za zníženej viditeľnosti.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

80 km/h,

60 km/h,

90 km/h.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla nesmie na diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo

ak nemá rozhľad na vzdialenosť najmenej 200 m,

ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo,

za hmly, sneženia a hustého dažďa.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd,

a ak je to potrebné, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo,

len ak ho na to upozornia zapínaním diaľkových svetlometov,

len ak tak urobia aj pred ním jazdiaci vodiči.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Prekážka cestnej premávky sa označuje

len za zníženej viditeľnosti,

len vtedy, ak ju tvorí motorové vozidlo,

najmä zábranou na označenie uzávierky, výstražným svetlom oranžovej farby, za zníženej viditeľnosti aj červeným svetlom alebo reflexnou červenou zastávkou.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá

osoba, ktorá ich sprevádza,

zákonný zástupca,

osoba pribratá na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo niektorých jazdných úkonov.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky do príchodu odťahovej služby,

zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku,

zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky do príchodu odbornej zdravotníckej pomoci.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,

len ak vedie viac ako 50 zvierat,

ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,

ak to vyžaduje plynulosť cestnej premávky alebo ak potrebuje získať informácie od protijazdiacich vodičov o situácii na ceste pred ním.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Ak policajt vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou, znamená tento pokyn

Stoj! pre smer, ku ktorému stojí čelom alebo chrbtom,

Voľno pre smer, ku ktorému stojí bokom,

Pozor!; vodič vozidla idúceho zo smeru, v ktorom bola predtým premávka zastavená, je povinný pripraviť sa na jazdu; vodič vozidla idúceho v smere, ktorý bol predtým voľný, je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky; ak je už tak blízko, že by nemohol vozidlo bezpečne zastaviť, smie pokračovať v jazde.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky

na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev,

oblečený odev s nápisom "CYKLlSTA",

len pri jazde v obytnej zóne a školskej zóne oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

zariadenie na spájanie vozidiel,

náradie potrebné na výmenu vzduchového filtra,

príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel,

nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti,

je vybavené pneumatikami rôznych rozmerov a konštrukcií alebo na tej istej náprave sú použité pneumatiky, ktoré nie sú zhodné.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

jednosmerná premávka,

prikázaný smer jazdy vľavo,

zákruta vľavo.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka

prikazuje chodcom a cyklistom použiť takto označený spoločný pruh alebo cestičku vyznačeným spôsobom; chodci a cyklisti sa nesmú navzájom ohroziť,

označuje priechod pre chodcov a cyklistov; značka informuje o spoločnom priechode pre chodcov a cyklistov,

označuje koniec cestičky pre chodcov a cyklistov.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

koniec hlavnej cesty,

koniec príkazu,

zákaz státia.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

podchod alebo nadchod,

priechod pre chodcov,

metro.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka

vyznačuje križovatku s vedľajšou cestou,

informuje o zvýšení počtu jazdných pruhov,

informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej križovatky.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka

informatívne označuje začiatok obce v jazyku národnostnej menšiny,

označuje hranicu kraja v jazyku národnostnej menšiny,

informuje o názve rieky, pohoria, prírodnej rezervácie, okresu, kraja, časti obce a podobne.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka vyznačuje

koniec úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

začiatok úseku s jednosmernou premávkou,

začiatok úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

hranicu križovatky,

okraj vozovky,

únikovú cestičku.

Otázka č. 24 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. červené, 2. modré, 3. zelené,

1. zelené, 2. modré, 3. červené,

1. modré, 2. zelené, 3. červené.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Tento pokyn policajta znamená "Stoj!" pre vodiča

modrého a vodiča červeného vozidla,

zeleného a vodiča čierneho vozidla,

modrého a vodiča žltého vozidla.

Otázka č. 26 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

zelené vozidlo,

modré vozidlo,

vaše vozidlo.

Otázka č. 27 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

žlté vozidlo,

vaše vozidlo súčasne s modrým,

zelené vozidlo.