Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 15 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 15. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

tlačí bicykel alebo motocykel,

jazdí na bicykli alebo tlačí bicykel alebo motocykel,

jazdí na bicykli alebo na motocykli.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

každé vozidlo, ktoré prepravuje náklad, ktorý presahuje celkovú dĺžku alebo šírku takéhoto vozidla,

každý účastník cestnej premávky, ktorý porušil pravidlá cestnej premávky,

všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov

Otázka č. 3 (za 2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

povinní dávať zvukové výstražné znamenia počas jazdy cez takýto priechod v obci,

takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky,

takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy, len ak cez priechod prechádzajú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo staré osoby.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava

na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody,

na čerpacej stanici,

na parkovisku za zníženej viditeľnosti.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť

vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy,

vodičom všetkých vozidiel nachádzajúcich sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka cestnej premávky, jej obídenie,

jej obídenie len vodičom vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou "Daj prednosť v jazde" alebo "Stoj, daj prednosť v jazde",

nie je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste,

je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste,

nie je povinný dať prednosť v jazde nemotorovým vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak

vozidlo stojí na parkovisku,

na to dá pokyn pribratá náležite poučená osoba,

tým nie je ohrozená bezpečnosť nastupujúcich osôb alebo vystupujúcich osôb, ani iných účastníkov cestnej premávky.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej

3,5 m,

3m,

2,5 m.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič

nesmie vchádzať na železničné priecestie,

smie vchádzať na železničné priecestie,

je povinný vchádzať na železničné priecestie zvýšenou rýchlosťou.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je

dovolené, len ak je vlečeným vozidlom osobné motorové vozidlo,

zakázané za každých okolností,

dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Vodič podľa svojich možností nesmie pripustiť

porušenie povinností ustanovených prepravovaným osobám,

fajčenie prepravovaných osôb,

používanie telefónneho prístroja prepravovanými osobami.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,

smie použiť chodník, len ak v blízkosti nie sú žiadni chodci,

smie použiť chodník, len ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky,

nesmie použiť chodník a je povinný použiť ľavú krajnicu.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce

chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou,

chrániť si zrak ochranným štítom,

mať na sebe oblečený odev červenej farby.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,

krieda a meracie pásmo na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody,

zásoba oleja a zásoba chladiacej kvapaliny v osobitných nádobách.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h,

považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

možno také vozidlo používať len na účelových komunikáciách.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zúžená vozovka (z oboch strán),

zníženie počtu jazdných pruhov (z oboch strán),

Koniec rýchlostnej cesty.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na

miesto, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak neočakával, alebo kde nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné,

priechod pre chodcov v obci,

každú križovatku, kde je premávka riadená svetelnými signálmi.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Tieto dopravné značky upozorňujú na

železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 180m,

železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 240 m,

železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 200 m.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

spomaľovací prah,

tunel,

vyjazdené koľaje.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka

informuje o mieste, kde je na ceste umiestnený telefón núdzového volania,

upozorňuje vodičov na zákaz telefonovania,

označuje miesto, kde možno dostať najmä turistické informácie.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky,

návesť pred križovatkou,

zvýšenie počtu jazdných pruhov.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

prídavný jazdný pruh pre vozidlá, ktoré svojou pomalou jazdou obmedzujú alebo by mohli obmedziť ostatné vozidlá,

vyhradený jazdný pruh,

počet jazdných pruhov pred križovatkou, a jazdný pruh určený pre nemotorové vozidlá.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka

obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na podmienky zníženej viditeľnosti,

upozorňuje na nerovnosť vozovky,

obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na nepriaznivé poveternostné podmienky.

Otázka č. 24 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

červené vozidlo,

modré vozidlo,

zelené vozidlo.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Tento pokyn policajta znamená

Voľno pre vodiča červeného a vodiča modrého vozidla a "Stoj!" pre vodiča žltého vozidla; vodič zeleného vozidla smie odbočiť vpravo,

Voľno pre vodiča zeleného a vodiča žltého vozidla a "Stoj!" pre vodiča modrého a vodiča červeného vozidla,

Voľno pre vodiča červeného a vodiča žltého vozidla a "Stoj!" pre vodiča modrého a vodiča zeleného vozidla.

Otázka č. 26 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

modré vozidlo,

vaše vozidlo,

červené vozidlo.

Otázka č. 27 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

druhé,

posledné,

prvé.