Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 16 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 16. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

pohonič záprahového vozidla a osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 150 cm,

vodič každého nemotorového vozidla, ktoré sa pohybuje rýchlosťou menšou ako 30 km/h,

osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

má uzatvorené havarijné poistenie,

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,

vodič jazdiaci v pravom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v ľavom jazdnom pruhu,

vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu; to neplatí, ak ide o striedavé radenie upravené príslušnou dopravnou značkou,

má prednosť v jazde vozidlo idúce vyššou rýchlosťou.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,

môže ohroziť vodičov jazdiacich za ním len v malom rozsahu,

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

na parkovisku,

v obytnej zóne,

na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

3 m,

2,5 m,

2 m.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zastávkou,

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo žltou zástavkou,

svieti prerušované biele svetlo.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým

nezačal meniť smer jazdy,

nezačal vybočovať zo smeru jazdy,

mení smer jazdy, vybočuje z neho alebo kým vozidlo nezaujme miesto v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Motocykel bez postranného vozíka

sa môže vliecť,

sa nesmie vliecť,

sa môže vliecť bez prepravovaných osôb.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Ak motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom počas núdzového státia na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste stojí na krajnici alebo na vozovke, vodič je povinný trojuholník

umiestniť vo vzdialenosti najmenej 50 m za vozidlom,

umiestniť vo vzdialenosti najmenej 100 m za vozidlom,

umiestniť vo vzdialenosti 100 m za vozidlom len za zníženej viditeľnosti.

Otázka č. 11 (za 2 body)
V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

len do prípustnej užitočnej hmotnosti, pričom počet prepravovaných osôb starších ako 21 rokov nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii,

len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii,

staršie ako 15 rokov.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

vypnúť motor,

oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu,

vypnúť stretávacie svetlomety.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Cyklisti smú jazdiť

najviac dvaja vedľa seba,

bez držania riadidiel, ak v blízkosti nie sú motorové vozidlá,

len jednotlivo za sebou.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

ťažná tyč s minimálnou dĺžkou 6 m určená na vlečenie vozidiel,

ťažné lano; to platí aj pre jednostopové motorové vozidlá,

príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

je na zadnom skle použitá schválená fólia,

mazivo používané vo vozidle nie je schválené výrobcom,

zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku v príslušnej časti vozovky dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch,

úsek cesty, kde je premávka riadená striedavo,

miesto, kde má vodič prednosť pred protiidúcim vodičom.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky,

najmä na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel,

na konečnú zastávku električky,

na zastávku električky bez nástupného ostrovčeka.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu nemotorových vozidiel,

zúžená vozovka,

zákaz vjazdu všetkých vozidiel.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka prikazuje vodičovi

na takto označenom úseku rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie,

použiť svetelné výstražné znamenie,

pri zastavení alebo státí použiť výstražnú funkciu smerových svietidiel.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

medzinárodná trasa,

najvyššia dovolená rýchlosť,

cesta II. triedy.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

dopravná nehoda,

zníženie počtu jazdných pruhov,

striedavé radenie.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

označenie začiatku obce,

hranica kraja,

návesť pred križovatkou.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

nebezpečenstvo hmly,

bezpečná vzdialenosť,

optická psychologická brzda.

Otázka č. 24 (za 3 body)

Ako druhé vojde do križovatky

modré vozidlo,

zelené vozidlo,

červené vozidlo.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

žlté vozidlo,

zelené vozidlo,

modré vozidlo.

Otázka č. 26 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

prvé,

posledné,

druhé.

Otázka č. 27 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. zelené, 4. modré,

1. červené, 2. vaše vozidlo, 3. zelené, 4. modré,

1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. modré, 4. zelené.