Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 19 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 19. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Autobusom sa rozumie

motorové vozidlo na dopravu osôb, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie,

motorové a nemotorové vozidlo, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako tri miesta na sedenie,

každé vozidlo určené na dopravu viac ako štyroch osôb.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie,

diaľkové svetlomety,

svetlá vo vnútri vozidla.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky,

je povinný chybu odstrániť na mieste; ak to nemôže urobiť, smie v jazde pokračovať primeranou rýchlosťou len do najbližšieho miesta, kde možno chybu odstrániť,

je povinný zapnúť predné svetlomety do hmly,

smie pokračovať v jazde k najbližšej čerpacej stanici.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

môže obmedziť protiidúcich vodičov,

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním

jazdiť vo vzdialenosti najmenej 40 m,

dodržiavať takú vzdialenosť, aby zreteľne videl v ňom sediace osoby,

dodržiavať takú vzdialenosť, aby mohol včas znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo, ak vodič vozidla jazdiaceho pred ním zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť

v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,

v žiadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,

v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič

nie je povinný ju poslúchnuť,

je povinný ju poslúchnuť,

je povinný pred vojdením na železničné priecestie vždy zastaviť pri tejto osobe.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

má uzatvorené havarijné poistenie.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

zvýšiť rýchlosť jazdy,

bezodkladne zastaviť vozidlo,

zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,

ak by pri predchádzaní neobmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici,

ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici,

ak nemá rozhľad na vzdialenosť 200 metrov.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Vodič je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

zastavil vozidlo pred železničným priecestím, kde sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,

zastavil na parkovisku,

pri jazde v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám,

ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg,

ktorým to umožňuje dopravná značka,

vedených vodičom začiatočníkom.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2 m,

jeho dĺžka nesmie byť menšia ako 1,5 m.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

doplnkové zabezpečovacie elektronické alebo mechanické zariadenie,

doplnkové výstražné zariadenie umiestnené v zadnej časti vozidla,

v závislosti od kategórie vozidla predpísaná lekárnička.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

je poškodený lak na zadnom nárazníku,

výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,

sa z miesta vodiča nedá nastaviť pravé predné zrkadlo.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Tieto dopravné značky upozorňujú na

železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 180 m,

železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 200 m,

železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 240 m.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

koniec zákazu zvukových výstražných znamení,

zákaz vjazdu vozidiel spôsobujúcich nadmerný hluk,

zákaz zvukových výstražných znamení.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka

zakazuje vojsť do hraničného pásma,

zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom hraničnom priechode,

prikazuje vodičovi podrobiť sa colnej kontrole.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka

vyznačuje hlavnú cestu,

vyznačuje spôsob radenia sa pred križovatkou,

informuje o križovatke, na ktorej je zakázané odbočovať vľavo.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

rýchlostná cesta,

smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste,

zákaz vjazdu osobných automobilov.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

prikázaný smer jazdy,

spôsob zaraďovania sa vozidiel pred križovatkou,

úsek cesty, kde dochádza k zníženiu počtu jazdných pruhov v smere jazdy.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

označenie hranice kraja v jazyku národnostnej menšiny,

označenie konca hranice okresu v jazyku národnostnej menšiny,

označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka

vyznačuje tvar kríženia cesty so železnicou,

vyznačuje skutočný tvar križovatky a aj hlavnú a vedľajšiu cestu,

zakazuje na diaľnici a na rýchlostnej ceste prechádzať stredný deliaci pás.

Otázka č. 24 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

červené vozidlo súčasne s modrým,

zelené vozidlo súčasne s červeným,

zelené vozidlo.

Otázka č. 25 (za 3 body)

V poradí tretie prejde okolo prekážky

zelené vozidlo,

červené vozidlo,

žlté vozidlo.

Otázka č. 26 (za 3 body)

Vaše vozidlo, odbočujúce vľavo, prejde cez križovatku ako

prvé,

tretie,

druhé.

Otázka č. 27 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

zelené vozidlo,

vaše vozidlo súčasne so žltým vozidlom,

červené vozidlo.