Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 22 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 22. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

pohonič záprahového vozidla a osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 150 cm,

vodič každého nemotorového vozidla, ktoré sa pohybuje rýchlosťou menšou ako 30 km/h,

osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Vodičom sa rozumie

osoba, ktorá vedie vozidlo,

osoba, ktorá najmä vedie motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlačí sánky,

len osoba, ktorá vedie motorové vozidlo.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať

na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov,

akúkoľvek prilbu alebo obdobnú pokrývku hlavy,

ochranný štít.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka,

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy len mimo obce,

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť

v obci kolmo, prípadne šikmo na okraj vozovky,

na moste,

vľavo na jednosmernej ceste.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

včas pred začatím takéhoto jazdného úkonu,

až po začatí takéhoto jazdného úkonu,

až po ukončení takéhoto jazdného úkonu.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená, vodič

smie použiť diaľkové svetlomety,

nesmie použiť diaľkové svetlomety,

smie použiť diaľkové svetlomety, ak vo vzdialenosti najmenej 50 m pred ním nejde žiadne vozidlo.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

60 km/h,

80 km/h,

90 km/h.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo,

zvýšiť rýchlosť jazdy,

bezodkladne zastaviť vozidlo.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Pred vstupom na vozovku chodec

musí prestať jesť, piť a fajčiť,

sa nemusí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, ak vstupuje na vozovku v obci,

sa musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť

zreteľne označená,

zreteľne označená len za zníženej viditeľnosti,

označená len vtedy, ak jej na to dal príkaz jej zamestnávateľ.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Jazdci na zvieratách smú ísť

najviac dvaja vedľa seba,

len jednotlivo za sebou,

najviac traja vedľa seba.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla

vztýčením ruky alebo zastavovacieho terča a za zníženej viditeľnosti červeným svetlom, ktorým pohybuje v hornom polkruhu,

kývaním ruky hore a dolu,

vodorovným kývaním ruky cez stred tela; na zdôraznenie tohto pokynu môže použiť znamenie píšťalkou.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

náhradné stierače,

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,

protisklzové reťaze.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný

zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené povinnou výbavou,

zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené zariadením na spájanie vozidiel,

zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

spôsob obchádzania prekážky,

nebezpečenstvo šmyku,

dvojitá zákruta, prvá vľavo.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka

zakazuje vjazd cyklistom,

upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú vozovku alebo na ňu vchádzajú,

prikazuje cyklistom zastaviť.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel,

vjazd osobným automobilom a motocyklom povolený,

zákaz vjazdu osobných automobilov a motocyklov.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

rýchlostná cesta,

hlavná cesta,

vedľajšia cesta.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

odstavná plocha pre vozidlá s nadrozmerným nákladom,

núdzová odstavná plocha,

parkovisko.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka

informuje o vzdialenosti k najbližšej obci,

informuje o názve najbližšej križovatky,

informuje vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou o smere, prípadne o vzdialenosti k vyznačenému kultúrnemu alebo turistickému cieľu.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia šikmo na okraj vozovky,

miesto, kde je zakázané zastavenie a státie,

miesto, kde je dovolené zastavenie a státie pozdĺž okraja cesty.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Takéto označenie sa môže použiť na vozidle

patriacom telekomunikáciám,

vedenom osobou s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na individuálnu prepravu,

vedenom osobou sluchovo postihnutou.

Otázka č. 24 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. červené, 2. žlté, 3. zelené,

1. žlté, 2. červené, 3. zelené,

1. zelené, 2. červené, 3. žlté.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Vodič modrého vozidla

je povinný umožniť vodičovi červeného vozidla obídenie prekážky,

má pred vodičom červeného a vodičom žltého vozidla prednosť, pretože v ich jazdnom pruhu sa nachádza prekážka,

je povinný umožniť vodičovi červeného a vodičovi žltého vozidla obídenie prekážky.

Otázka č. 26 (za 3 body)

V poradí druhé prejde cez križovatku

červené vozidlo,

vaše vozidlo,

zelené vozidlo.

Otázka č. 27 (za 3 body)

Ako posledné prejdú cez križovatku

električka č. 1 súčasne s vašim vozidlom,

vaše vozidlo súčasne s električkou č. 2,

električka č. 1 súčasne s električkou č. 2.