Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 23 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 23. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Zastavením sa rozumie

uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie a vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu,

uvedenie vozidla do pokoja na čas presahujúci 5 minút,

prerušenie jazdy pre poruchu na vozidle, pre ktorú sa toto vozidlo stalo nepojazdným.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

má uzatvorené havarijné poistenie.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Vodič nesmie požiť alkohol ani inú návykovú látku

najmenej 12 hodín po skončení vedenia vozidla,

počas vedenia vozidla,

len počas vedenia motocykla a vozidla, ktorého najväčšia celková hmotnosť presahuje 3500 kg.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením

je povinná toto zariadenie použiť,

je povinná toto zariadenie použiť len počas jazdy mimo obce,

nie je povinná toto zariadenie použiť, ak sedí na zadnom sedadle.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť

vpravo, pri pravom okraji vozovky alebo jazdného pruhu,

vpravo, po pravej krajnici,

vľavo, pri ľavom okraji vozovky alebo jazdného pruhu.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak

by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr,

pred ním jazdí zvláštne motorové vozidlo,

na to v obci neupozornil vodiča predchádzaného vozidla zvukovým výstražným znamením.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

100 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste najviac 160 km/h,

80 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste najviac 120 km/h,

90 km/h, na diaľnici a na rýchlostnej ceste najviac 130 km/h.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný

pred zaradením sa k pravému okraju vozovky dávať vždy zvukové výstražné znamenie,

zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky; ak pritom musí s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu vybočiť zo smeru svojej jazdy vľavo, vždy dáva len znamenie o zmene smeru jazdy vpravo,

zaradiť sa vždy do stredu vozovky.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Vodič smie zastaviť a stáť len

na jednosmernej ceste,

na krajnici,

vpravo v smere jazdy čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Svetelné výstražné znamenie sa dáva prerušovaným zapínaním

parkovacích svietidiel,

smerových svietidiel alebo predných svetlometov do hmly,

stretávacích svetlometov alebo diaľkových svetlometov.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný

zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu odťahovej služby,

je povinný zotrvať na mieste dopravnej nehody, to neplatí, ak preukázal svoju totožnosť ostatným účastníkom dopravnej nehody,

zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Pri prechádzaní cez cestu chodec

nie je povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod,

je povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod,

je povinný použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod len za nezníženej viditeľnosti.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie ísť po pravej krajnici,

po chodníku, ak sa tým neohrozujú chodci,

pri ľavom okraji vozovky alebo po ľavej krajnici.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu,

najnižší bod činnej svietiacej plochy stretávacích svetiel je nižšie ako 1200 mm nad rovinou vozovky,

niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

dve náhradné uzavreté matice nábojov kolies,

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,

krieda a meracie pásmo na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená

štyri zákruty, prvá vpravo,

spôsob obchádzania štyroch prekážok,

nebezpečenstvo šmyku v úseku 4 km.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu autobusov,

vjazd autobusom povolený,

jazdný pruh vyhradený pre autobusy.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka zrušuje platnosť

všetkých predchádzajúcich zákazových dopravných značiek,

značiek Zákaz státia a Zákaz zastavenia,

značiek Zákaz predchádzania, Zákaz predchádzania pre nákladné automobily, Najvyššia dovolená rýchlosť a Najnižšia dovolená rýchlosť, ak sú použité najmenej dve z týchto značiek spoločne.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

pešia zóna,

parkovisko,

polícia.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

jazdný pruh vyhradený pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb,

parkovisko vyhradené pre trolejbusy,

zastávka trolejbusu.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

práca na ceste,

zmena miestnej úpravy,

zóna s dopravným obmedzením.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dopravná značka informuje

o mieste, kde možno obchádzať vľavo električku, ktorá stojí na zastávke,

o možnosti jazdy pozdĺž električky vľavo,

najmä o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

hranicu križovatky; to neplatí, ak sa táto značka použije ako pomocná čiara na zastavenie vozidla v priestore križovatky,

začiatok vedľajšej cesty,

miesto, kde musí vodič vždy zastaviť vozidlo.

Otázka č. 24 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

modré vozidlo,

červené vozidlo,

zelené vozidlo.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Vodič červeného vozidla

je povinný umožniť vodičovi modrého vozidla obídenie prekážky,

má pred vodičom modrého vozidla prednosť, pretože v jeho jazdnom pruhu sa nachádza prekážka,

je povinný umožniť vodičovi modrého vozidla aj vodičovi zeleného vozidla obídenie prekážky.

Otázka č. 26 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. zelené,

1. zelené, 2. vaše vozidlo, 3. červené,

1. červené, 2. zelené, 3. vaše vozidlo.

Otázka č. 27 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

prvé súčasne so zeleným vozidlom,

tretie súčasne so zeleným vozidlom,

posledné.