Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 24 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 24. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Dať prednosť v jazde sa rozumie

povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy,

povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť smer jazdy, môže však zmeniť rýchlosť jazdy,

povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť rýchlosť jazdy, môže však zmeniť smer jazdy.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

vozovka určená na premávku električky, vlaku a iného dráhového vozidla,

časť cesty, na ktorej je povolená len premávka električky a nemotorových vozidiel,

časť cesty určená predovšetkým na premávku električky.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Vodič malého motocykla alebo bicykla

nesmie jazdiť po pravej krajnici za žiadnych okolností,

smie jazdiť po pravej krajnici len pri obchádzaní a vyhýbaní,

smie jazdiť po pravej krajnici len, ak sa tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí

v pravom jazdnom pruhu; v ostatných jazdných pruhoch sa smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie,

v ľavom jazdnom pruhu,

v ktoromkoľvek jazdnom pruhu.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, sa smie prechádzať

len priečne, a to na mieste na to prispôsobenom,

na ktoromkoľvek mieste, a to vždy priečne,

na ktoromkoľvek mieste, ak nie je v blízkosti električka.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodič nesmie predchádzať

na križovatke a 200 m pred ňou,

vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy,

pri jazde cez železničné priecestie.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac

60 km/h; a ak ide po diaľnici v obci alebo po rýchlostnej ceste v obci, najviac 110 km/h,

50 km/h; a ak ide po diaľnici v obci alebo po rýchlostnej ceste v obci, najviac 90 km/h,

80 km/h.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína

dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky,

vo vzdialenosti 15 m pred označníkom zastávky a končí sa označníkom zastávky,

dopravnou značkou pre zastávku a končí sa pri označníku zastávky.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Na kruhovom objazde je státie

dovolené,

dovolené, ak je to potrebné na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb,

aj zastavenie zakázané.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Pri poruche osvetlenia alebo inej poruche nedovoľujúcej použitie osvetlenia, musia byť na vlečenom vozidle za zníženej viditeľnosti rozsvietené

svetlá na strane k stredu vozovky vpredu bielym neoslňujúcim svetlom a vzadu aspoň jedným červeným svetlom,

dve červené svetlá vpredu aj vzadu,

svetlá vo vnútri vozidla.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla, odrazové sklá, tabuľku s evidenčným číslom a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti,

nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla a tabuľku s evidenčným číslom; to neplatí pri jazde na diaľnici a rýchlostnej ceste,

nezakrýval názov a sídlo držiteľa vozidla uvedeného na vozidle.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami,

zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným značkám,

vodorovné dopravné značky sú nadradené zvislým dopravným značkám,

účastník cestnej premávky je povinný oznámiť to príslušnému úradu.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 0,5 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 1 m,

jej dĺžka musí byť väčšia ako 3 m.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

náhradný stierač,

žiarovka používaná na vnútorné osvetlenie batožinového priestoru,

kľúč na matice alebo skrutky kolies.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h,

považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

možno také vozidlo používať len na účelových komunikáciách.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na miesto, kde

sa často, prípadne pravidelne ženie dobytok po ceste (v blízkosti poľnohospodárskych objektov, pastvín a podobne),

sa často, prípadne pravidelne loví zver (v blízkosti lesných porastov, v horských oblastiach a podobne),

voľne žijúca zver vo väčšom množstve prebieha cez cestu alebo kde tiahnu drobné živočíchy (v lesoch, horských oblastiach, zverníkoch a podobne).

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka označuje

železničné priecestie jednokoľajové,

križovatku dvoch ciest rovnakého významu,

železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových vozidiel,

zákaz vjazdu malých motocyklov,

cestička pre malé motocykle.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka

upozorňuje na križovatku tvaru "T",

označuje zvýšenie počtu jazdných pruhov,

prikazuje jazdu smerom, ktorým šípky ukazujú.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

obmedzenie najvyššej dovolenej rýchlosti; vyjadruje číslom na značke najvyššiu dovolenú rýchlosť na mokrej vozovke,

cesta 1. triedy; informuje o čísle cesty 1. triedy,

odporúčaná rýchlosť; vyjadruje číslom alebo číslami uvedenými na značke odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu za normálnych podmienok.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

návesť pred križovatkou,

rýchlostná cesta,

diaľková návesť.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

zákaz vjazdu autobusov do pravého jazdného pruhu,

jazdný pruh vyhradený pre autobusy pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo pre trolejbusy a jeho situovanie vo vzťahu k ostatným jazdným pruhom,

symboly vozidiel, ktorým je zakázané jazdiť v pravom jazdnom pruhu.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka

vyznačuje druh vozidla, na ktoré sa nevzťahuje značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

vyznačuje parkovisko pre nákladné automobily,

obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vyznačený druh vozidla.

Otázka č. 24 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

zelené vozidlo,

červené vozidlo,

modré vozidlo.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Na tento pokyn policajta

je vodič modrého, vodič červeného a vodič žltého vozidla povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky,

je vodič čierneho a vodič zeleného vozidla povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky,

smie vodič čierneho a vodič zeleného vozidla pokračovať v jazde; ak títo vodiči dodržia ustanovenia o odbočovaní, môžu odbočiť vpravo alebo vľavo.

Otázka č. 26 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

druhé,

prvé,

posledné.

Otázka č. 27 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. vaše vozidlo súčasne s modrým, 2. žlté, 3. zelené,

1. vaše vozidlo súčasne s modrým. 2. zelené, 3. žlté,

1. zelené, 2. žlté, 3. vaše vozidlo súčasne s modrým.