Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 25 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 25. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Krajnicou sa rozumie

časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty,

časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel,

časť cesty, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Hranicou križovatky sa rozumie

kolmica na os vozovky vedená stredom priechodu pre chodcov,

kolmica na os vozovky vo vzdialenosti desať metrov od miesta, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky,

miesto vyznačené príslušnou vodorovnou dopravnou značkou; kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

povinní dávať zvukové výstražné znamenia počas jazdy cez takýto priechod v obci,

takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky,

takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy, len ak cez priechod prechádzajú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo staré osoby.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci

z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu,

z pravého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu,

z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu smie ohroziť vodiča prechádzajúceho do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Pozdĺž električky sa jazdí

vľavo, ak nie je dopravnou značkou povolená jazda vpravo,

za každých okolností vľavo,

vpravo, ak nie je dopravnou značkou povolená jazda vľavo.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac

90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste 130 km/h,

110 km/h,

80 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste 120 km/h.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Vodič sa nesmie otáčať

na ceste 1. triedy,

na žiadnej križovatke,

na jednosmernej ceste.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo

akúkoľvek vodorovnú dopravnú značku,

vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály,

stĺp elektrického osvetlenia.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný

80 m pred železničným priecestím jazdiť rýchlosťou najviac 60 km/h,

zastaviť vozidlo pred železničným priecestím,

50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Ak vozidlo nie je vybavené smerovými svietidlami alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie o zmene smeru jazdy

upažením; rukou ohnutou v lakti hore sa dáva znamenie o zmene smeru jazdy na opačnú stranu,

predpažením; zapažením sa dáva znamenie o zmene smeru jazdy na opačnú stranu,

mimo obce svetelným výstražným znamením a v obci zvukovým výstražným znamením počas celého jazdného úkonu.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Vodič

môže dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, ak s tým vopred vyslovili súhlas všetky prepravované osoby,

nesmie dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb,

môže dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, najviac však o 20 %.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny deti, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku

je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,

je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla len ak je starší ako 25 rokov,

je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla v obci v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7,5 cm,

priečnymi žltými a čiernymi pruhmi so šírkou najmenej 10 cm,

šikmými červenými pruhmi.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej desaťlitrová zásoba pohonných hmôt v osobitnej nádobe,

ťažná tyč s dĺžkou najmenej 3 m, určená na vlečenie vozidiel,

príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

musí to vodič po skončení jazdy oznámiť držiteľovi vozidla,

považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

miesto, kde sa nachádza skládka posypového materiálu,

prácu na ceste, prípadne jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky,

zákaz práce na ceste.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

križovatka, na ktorej platí zákaz odbočovania vpravo,

križovatka s vedľajšou cestou,

kríženie cesty sprava s lesnou alebo poľnou cestou.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

vjazd motorových vozidiel s prívesmi povolený,

zákaz parkovania prívesov,

zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje

vedľajšiu cestu, vyznačuje skutočný tvar križovatky a aj hlavnú a vedľajšiu cestu,

miesto kríženia cesty s diaľnicou,

prikázaný smer jazdy cez križovatku.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

tunel,

vyjazdené koľaje,

spomaľovací prah.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zníženie počtu jazdných pruhov,

dopravná nehoda,

striedavé radenie.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

hranica okresu,

diaľková návesť,

návesť pred križovatkou.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

zákaz zastavenia a státia pre autobusy alebo trolejbusy,

parkovisko vyhradené pre autobusy alebo trolejbusy,

priestor zastávky autobusu alebo trolejbusu.

Otázka č. 24 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. červené, 2. modré, 3. zelené,

1. červené vojde do križovatky a dá prednosť v jazde protiidúcemu modrému, 2. zelené, 3. modré, 4. červené dokončí odbočovanie vľavo,

1. modré, 2. červené, 3. zelené.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

modré vozidlo,

červené vozidlo,

zelené vozidlo.

Otázka č. 26 (za 3 body)

V poradí druhé prejde cez križovatku

zelené vozidlo,

modré vozidlo,

vaše vozidlo.

Otázka č. 27 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

prvé,

druhé,

posledné.