Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 26 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 26. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Križovatkou sa rozumie

miesto, v ktorom cesta mení smer,

mimoúrovňové kríženie cesty so železnicou,

miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Účastník cestnej premávky

je povinný dbať na výstražné dopravné značky, zákazové dopravné značky a svetelné signály; na iné dopravné značky a dopravné zariadenia je povinný dbať len vodič motorového vozidla,

nie je povinný dbať na dopravné zariadenia,

je povinný poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla,

osobu staršiu ako 65 rokov,

vodiča počas jazdy na účelovej komunikácii.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak

nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie,

by bol pritom nútený vojsť na električkový koľajový pás v úrovni vozovky,

pred ním jazdí vozidlo pravidelnej verejnej dopravy osôb.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac

90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste 130 km/h.

110km/h,

100 km/h, na diaľnici a na rýchlostnej ceste 160 km/h.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie

v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty,

mimo obce zastaviť a stáť šikmo na okraj cesty,

v obci aj mimo obce zastaviť a stáť kolmo na okraj cesty.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty, alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič

môže zastaviť a stáť, ak zastavenie ani státie nepresiahne päť minút a neohrozí pritom vodičov motorových vozidiel,

nesmie zastaviť a stáť,

nesmie zastaviť a stáť; to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne tri minúty.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla mimo obce vodič smie dávať

svetelné výstražné znamenie zapnutím výstražnej funkcie smerových svietidiel,

znamenie kývaním ruky,

zvukové výstražné znamenie.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Vozidlom s právom prednostnej jazdy je vozidlo,

ktoré je vybavené zvláštnym výstražným svetlom zelenej farby,

ktoré prepravuje nebezpečný náklad,

ktorého vodič pri plnení špeciálnych úloh používa typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Prepravované osoby nesmú

obsluhovať telefónny prístroj,

jesť, piť ani fajčiť,

svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe

potrebnú prvú pomoc len vtedy, ak je vážne ohrozený život viacerých osôb,

potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,

prvú pomoc a privolať záchrannú zdravotnú službu len vtedy, ak dopravnú nehodu zavinil.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len

v obytnej a školskej zóne a kolmo na os vozovky,

kolmo na jej os,

mimo obce.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Jazdci na zvieratách smú ísť

len jednotlivo za sebou,

najviac dvaja vedľa seba,

najviac traja vedľa seba.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

1,5 mm na osobnom automobile,

1,6 mm na osobnom automobile,

1,7 mm na osobnom automobile.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

dodatočne namontované svetelné zariadenia narúšajú výhľad z miesta spolujazdca,

najnižší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky,

niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

nebezpečné stúpanie,

zákruta vľavo,

zákaz odbočovania vľavo.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

miesto, kde klesanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným,

priklonenú strmú stráň zľava,

miesto, kde priečny sklon vozovky presahuje 10 %.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

rýchlostnú cestu,

križovatku s vedľajšou cestou mimo obce a označuje hlavnú cestu,

kríženie cesty s lesnou alebo poľnou cestou.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Tieto dopravné značky upozorňujú na

železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 240 m,

železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 180 m,

železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 200 m.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

platené parkovisko,

zákaz parkovania v párnych dňoch,

parkovisko s parkovacím kotúčom.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka

označuje blízkosť vjazdu do tunela, kde platia pravidlá cestnej premávky pre správanie sa v tuneli,

informuje o povinnosti pred vjazdom do tunela zapnúť stretávacie svetlomety,

označuje blízkosť vjazdu do tunela pre koľajové vozidlá.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

smerová tabuľa (s dvoma cieľmi),

diaľková návesť,

návesť pred križovatkou.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Tieto žlté a čierne pruhy označujú

čiastočnú uzávierku cesty,

trvalú prekážku (pilier, stenu a podobne),

dočasnú prekážku cestnej premávky (materiál na ceste a podobne).

Otázka č. 24 (za 3 body)

Vodič modrého vozidla

má pred vodičom červeného a vodičom žltého vozidla prednosť, pretože v ich jazdnom pruhu sa nachádza prekážka,

je povinný umožniť vodičovi červeného a vodičovi žltého vozidla obídenie prekážky,

je povinný umožniť vodičovi červeného vozidla obídenie prekážky.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky

vodiči obidvoch električiek majú prednosť pred ostatnými vozidlami,

vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo má prednosť v jazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami,

vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo je povinný dať prednosť protiidúcemu zelenému a žltému vozidlu a obidvom električkám.

Otázka č. 26 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

druhé,

prvé,

posledné.

Otázka č. 27 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

tretie,

prvé,

druhé.