Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 27 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 27. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie

každé miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú,

miesto, na ktorom je premávka riadená policajtom alebo inou osobou oprávnenou dávať pokyny na zastavenie vozidla,

križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo policajtom, prípadne inou oprávnenou osobou.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie,

diaľkové svetlomety,

svetlá vo vnútri vozidla.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Vodič nesmie

viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo,

viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo; to neplatí, ak sa vo vozidle nachádza spolujazdec,

viesť vozidlo po miestnych komunikáciách v čase od 0.00 hod. do 4.00 hod.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km/h použiť na jazdu

výhradne dva jazdné pruhy najbližšie k pravému okraju vozovky; v ostatných jazdných pruhoch vodič smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie,

výhradne pravý jazdný pruh; v ostatných jazdných pruhoch nesmie jazdiť za žiadnych okolností,

len ľavý jazdný pruh.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho, vodič smie cúvať

na priechode pre chodcov,

na križovatke s riadenou premávkou,

na jednosmernej ceste.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako

80 m pred nimi a 80 m za nimi,

15 m pred nimi a 15 m za nimi,

160 m pred nimi a 160 m za nimi.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

počas celého jazdného úkonu,

po začatí jazdného úkonu,

len pred začatím jazdného úkonu.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je

dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice,

dovolené, len ak je vlečeným vozidlom osobné motorové vozidlo,

zakázané za každých okolností.

Otázka č. 9 (za 2 body)
V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

45 km/h,

85 km/h,

65 km/h.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie

každej osoby, ktorá sa nachádza na mieste dopravnej nehody,

len policajta,

iného účastníka dopravnej nehody.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

zvýšiť rýchlosť jazdy,

zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo,

bezodkladne zastaviť vozidlo.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Osoba vykonávajúca práce spojené s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou cesty je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla,

ak to vyžaduje plynulosť cestnej premávky; pritom musí mať pri sebe vodičský preukaz,

ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,

len ak ju tým poveril orgán Policajného zboru.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Cyklista musí mať za zníženej viditeľnosti

oblečený odev s nápisom "CYKLISTA",

pri jazde po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev,

pri jazde v pešej zóne, obytnej zóne a školskej zóne oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej dvojlitrová zásoba maziva v osobitnej nádobe,

bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka) umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,

krieda na vyznačenie stôp a postavenia vozidiel v prípade dopravnej nehody.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

je poškodený lak na zadnom nárazníku,

z miesta vodiča nie je možné nastaviť pravé spätné zrkadlo,

výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu motocyklov,

zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových vozidiel,

vjazd motocyklom povolený.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

prednosť pred protiidúcimi vozidlami,

obojsmerná premávka,

prednosť protiidúcich vozidiel.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

priechod pre chodcov,

zákaz vstupu chodcov,

pešia zóna.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákruta vpravo,

prikázaný smer jazdy vpravo,

jednosmerná premávka.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vstupu chodcov,

priechod pre chodcov,

pešia zóna.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka

prikazuje jazdu smerom, ktorým šípka ukazuje,

informuje o cieli v smere odbočenia,

informuje o uzávierke cesty a vyznačuje smer obchádzky.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

priechod pre chodcov,

priechod pre cyklistov,

priechod pre jazdcov na koní.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka vyznačuje

vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

dĺžku úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

vzdialenosť od začiatku cesty.

Otázka č. 24 (za 3 body)

Prednosť v jazde má vodič

modrého vozidla, pretože ide po kruhovom objazde,

modrého vozidla, pretože prichádza na križovatku po ceste označenej ako hlavná,

červeného vozidla, pretože prichádza na križovatku sprava.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

červené vozidlo súčasne s modrým vozidlom,

modré vozidlo súčasne s obidvoma električkami,

zelené vozidlo.

Otázka č. 26 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. vaše vozidlo, 2. zelené, 3. modré,

1. zelené, 2. modré, 3. vaše vozidlo,

1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. zelené.

Otázka č. 27 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

vaše vozidlo,

zelené vozidlo,

červené vozidlo.