Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 29 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 29. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie

každé miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú,

miesto, na ktorom je premávka riadená policajtom alebo inou osobou oprávnenou dávať pokyny na zastavenie vozidla,

križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo policajtom, prípadne inou oprávnenou osobou.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

má uzatvorené havarijné poistenie.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá

nemá najmenej trojročnú prax vo vedení takéhoto vozidla alebo je pod značným vplyvom alkoholu,

nespĺňa podmienky na vedenie vozidla ustanovené zákonom o cestnej premávke, osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo osobe, ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená,

spĺňa podmienky ustanovené zákonom o cestnej premávke, je však mladšia ako 23 rokov.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla okrem prípadu, keď

jazdí rýchlosťou nižšou ako 50 km/h,

dáva znamenie o zmene smeru jazdy,

má dostatočnú prax vo vedení motocykla.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí

v ktoromkoľvek jazdnom pruhu,

v ľavom jazdnom pruhu; ostatné jazdné pruhy smie používať len vodič nemotorového vozidla,

v pravom jazdnom pruhu; v ostatných jazdných pruhoch sa smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo,

nesmie sa jej vyhýbať vľavo,

vyhýba sa jej vľavo,

môže na vyhýbanie použiť aj chodník.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť

pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,

na účelovej komunikácii za zníženej viditeľnosti,

na jednosmernej ceste vpravo.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Vozidlá pred železničným priecestím

musia vždy zastaviť,

sa radia za sebou v poradí, v ktorom prišli,

musia zastaviť, ak svieti prerušované biele svetlo.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Vlečenie viacerých motorových vozidiel je

dovolené, ak sa vlečú dve osobné motorové vozidlá,

zakázané,

dovolené, ak sa vlečú motocykle bez postranného vozíka.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Kto spôsobil prekážku cestnej premávky,

je povinný ju odstrániť, len ak ju spôsobil na diaľnici; na ostatných cestách ju smie odstrániť len správca cesty,

nesmie ju odstrániť; takúto prekážku cestnej premávky je povinný odstrániť správca cesty,

je povinný ju bezodkladne odstrániť; ak to neurobí, je povinný ju bezodkladne odstrániť na jeho náklady správca cesty.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

vypnúť motor,

oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu,

vypnúť stretávacie svetlomety.

Otázka č. 12 (za 2 body)
V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac

30 km/h

50 km/h,

20 km/h.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

žltou zástavkou a štítkom s rozmermi najmenej 25 x 25 cm,

za zníženej viditeľnosti červeným neoslňujúcim svetlom,

červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 x 20 cm.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

krieda na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody,

ťažná tyč s dĺžkou najmenej 3 m, určená na vlečenie vozidiel,

kľúč na matice alebo skrutky kolies.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu,

výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,

sú poškodené lapače nečistôt.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Tieto dopravné značky s dodatkovou tabuľkou upozorňujú na

vlečkové priecestie vnútri závodu,

železničné priecestie bez závor na odbočujúcej ceste vo vzdialenosti 240 m,

smer jazdy vlaku na železničnom priecestí.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

najvyššia dovolená rýchlosť,

najnižšia dovolená rýchlosť,

odporúčaná rýchlosť.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

odporúčaná rýchlosť; vyjadruje číslom alebo číslami uvedenými na značke odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu za normálnych podmienok,

obmedzenie najvyššej dovolenej rýchlosti; vyjadruje číslom na značke najvyššiu dovolenú rýchlosť na mokrej vozovke,

cesta 1. triedy; informuje o čísle cesty 1. triedy.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka informuje o

blízkosti nemocnice,

mieste, kde sa poskytuje zdravotnícka prvá pomoc,

nepretržitom záchrannom systéme.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

jazdné pruhy pre pomalé vozidlá,

zvýšenie počtu jazdných pruhov,

spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zastávkový jazdný pruh,

obmedzenie v jazdnom pruhu,

návesť pred obchádzkou.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dopravná značka informuje

o blízkosti odpočívadla so sociálnym zariadením,

pred križovatkou o ceste, ktorá končí, alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde,

o možnosti núdzového zastavenia vozidla v únikovej zóne v prípade technickej poruchy.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Táto vodiaca tabuľa označuje

najmä nebezpečnú zákrutu,

úsek cesty s nebezpečným stúpaním,

úplnú uzávierku cesty.

Otázka č. 24 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. červené súčasne s modrým, 2. zelené,

1. zelené, 2. červené súčasne s modrým,

1. modré, 2. zelené, 3. červené.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Modré vozidlo prejde cez križovatku ako

druhé,

prvé,

posledné.

Otázka č. 26 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

vaše vozidlo,

modré vozidlo,

zelené vozidlo.

Otázka č. 27 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

červené vozidlo,

vaše vozidlo,

modré vozidlo.