Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 3 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 3. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

jazdí na bicykli alebo tlačí bicykel alebo motocykel,

tlačí bicykel alebo motocykel,

jazdí na bicykli alebo na motocykli.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Vozidlom sa rozumie

len motorové vozidlo,

motorové a nemotorové vozidlo okrem zvláštneho motorového vozidla a bicykla,

motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

osobu staršiu ako 65 rokov,

osobu, ktorá to nemôže urobiť zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla,

vodiča počas jazdy na účelovej komunikácii.

Otázka č. 4 (za 2 body)
V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla použiť na jazdu

len pravý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy sa môžu používať len na predchádzanie alebo na odbočovanie,

len ľavý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy smie používať len vodič nemotorového vozidla,

ktorýkoľvek jazdný pruh.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu,

nesmie ohroziť vodičov ostatných vozidiel,

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

vodič jazdiaci v tomto pruhu nie je povinný mu dať prednosť v jazde.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v obci vodiči ostatných vozidiel

nie sú povinní umožniť vyjdenie zo zastávky,

sú povinní umožniť vyjdenie zo zastávky, len ak sú v tomto vozidle prepravované deti,

sú povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič

smie vchádzať na železničné priecestie, ak to rozmery jeho vozidla dovoľujú,

smie vchádzať na železničné priecestie, ak nie je vidieť vlak,

nesmie vchádzať na železničné priecestie.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak

by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla; na prípadné oslnenie vodiča idúceho pred ním nemusí brať ohľad,

by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla alebo vodič vozidla idúceho pred ním,

s tým nevyslovili súhlas všetci jeho spolucestujúci.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je vodičovi zastavenie a státie

dovolené všade tam, kde neohrozí vodičov nemotorových vozidiel,

zakázané na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia,

dovolené na parkovisku a na pripájacom a na odbočovacom pruhu.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval ani nepoškodzoval cestu ani jej okolie, nespôsoboval nadmerný hluk a neznečisťoval ovzdušie,

neohrozoval bezpečnosť cestnej premávky a nepoškodzoval cestu; spôsobovať nadmerný hluk nesmie len v nočnej dobe,

neobmedzoval plynulosť cestnej premávky; ak by pritom poškodzoval cestu alebo spôsoboval nadmerný hluk, môže vozidlo ísť rýchlosťou najviac 40 km/h.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

vypnúť stretávacie svetlomety,

oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu,

vypnúť motor.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Policajt v rovnošate dáva z idúceho vozidla znamenie na zastavenie vozidla

kývaním ruky hore a dolu alebo vysunutým zastavovacím terčom, prípadne rozsvietením nápisu STOP umiestneného na vozidle,

striedavým zapínaním diaľkových a stretávacích svetlometov,

zvukovým výstražným zariadením alebo zvláštnymi výstražnými svetlami.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 x 20 cm,

žltou zástavkou a štítkom s rozmermi najmenej 25 x 25 cm,

za zníženej viditeľnosti červeným neoslňujúcim svetlom.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

u vozidla kategórie L1e 1,5 mm,

u vozidla kategórie L1e 1,0 mm,

u všetkých kategórií vozidiel 1,6 mm.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

protisklzové reťaze,

krieda a meracie pásmo na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody,

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

pripájací jazdný pruh,

miesto, kde je zúžená vozovka (z jednej strany), kde sa približuje koľaj električky k chodníku a podobne,

miesto, kde sa znižuje počet jazdných pruhov z jednej strany.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

nerovnosť vozovky,

tunel,

zdvíhací most.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu všetkých nemotorových vozidiel a električiek,

zákaz vjazdu osobných automobilov,

zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou

vyznačuje vzdialenosť k značke "Stoj, daj prednosť v jazde!", pre ktorú je zároveň predbežnou značkou,

prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo do vzdialenosti 150 m,

upozorňuje vodiča, že vo vzdialenosti 150 m bude mať prednosť v jazde.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

koniec hlavnej cesty; značka informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie je hlavná,

koniec rýchlostnej cesty,

koniec vedľajšej cesty; značka upozorňuje na to, že na najbližšej križovatke má vodič prednosť v jazde.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka informuje

o mieste, kde možno obchádzať vľavo električku, ktorá stojí na zastávke,

o možnosti jazdy pozdĺž električky vľavo,

najmä o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz zastavenia a státia pre vozidlá taxislužby,

zastávka vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,

stanovište TAXI.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou

majú zhodný význam ako značka Pozdĺžna súvislá čiara; môžu vymedzovať aj priestor, do ktorého je zakázané vchádzať,

vyznačujú blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary v súvislú čiaru,

majú zhodný význam ako značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara.

Otázka č. 24 (za 3 body)

V poradí druhé prejde cez križovatku

žlté vozidlo,

zelené vozidlo,

červené vozidlo.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí

1. červené, 2. modré, 3. žlté, 4. zelené,

1. modré, 2. zelené, 3. červené, 4. žlté,

1. modré, 2. červené, 3. žlté, 4. zelené.

Otázka č. 26 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. červené súčasne so zeleným, 2. vaše vozidlo,

1. vaše vozidlo, 2. červené súčasne so zeleným,

1. zelené, 2. vaše vozidlo, 3. červené.

Otázka č. 27 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

vaše vozidlo,

električka súčasne s vašim vozidlom,

žlté vozidlo.