Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 31 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 31. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Vodičom sa rozumie

osoba, ktorá vedie vozidlo,

osoba, ktorá vedie najmä motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlačí sánky,

len osoba, ktorá vedie motorové vozidlo.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Vodič malého motocykla

nesmie jazdiť po pravej krajnici za žiadnych okolností,

smie jazdiť po pravej krajnici len pri obchádzaní a vyhýbaní,

smie jazdiť po pravej krajnici, len ak tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Vodič sa nesmie otáčať

na ceste 1. triedy,

na žiadnej križovatke,

na jednosmernej ceste.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vodič smie zastaviť a stáť

na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,

v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,

na vnútornom jazdnom pruhu.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

svieti prerušované biele svetlo,

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn vodorovným kývaním ruky s červenou zástavkou cez stred tela,

sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Znamenie dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým

nezačne meniť smer jazdy,

mení smer jazdy, vybočuje z neho alebo kým vozidlo nezaujme miesto v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza,

nezačne vybočovať zo smeru jazdy.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je dovolené

len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice,

rýchlosťou najmenej 70 km/h,

len na lane.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla

smie zaraďovať, len ak to dovoľuje situácia v cestnej premávke,

nesmie zaraďovať,

smie zaraďovať, ak dokáže prispôsobiť rýchlosť jazdy svojho vozidla rýchlosti jazdy takýchto vozidiel.

Otázka č. 9 (za 2 body)
V motorovom vozidle smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb starších ako 12 rokov nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii,

staršie ako 15 rokov,

len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

traja vedľa seba,

piati vedľa seba,

dvaja vedľa seba.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,

len ak má pri sebe vodičský preukaz,

len za zníženej viditeľnosti,

ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zelenou smerovou šípkou alebo signál s kombinovanými zelenými smerovými šípkami rôznych smerov

možnosť pokračovať v jazde ktorýmkoľvek smerom,

možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým uvedená šípka alebo šípky ukazujú,

povinnosť opustiť križovatku; to neplatí ak ide cez križovatku priamo.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

jeho dĺžka nesmie byť menšia ako 1,5 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

trhliny ani poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie však nie je závadou,

trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú,

trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie však nie je závadou.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

nedosahuje na rovine rýchlosť najmenej 50 km/h,

poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru,

nebolo v lehote jedného mesiaca po jeho prvom prihlásení do evidencie podrobené kontrole technického stavu.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

miesto, kde priečny sklon vozovky presahuje 10 %,

priklonenú strmú stráň sprava,

miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

železničné priecestie vo vzdialenosti 90 m,

sklon vozovky vľavo,

železničné priecestie vo vzdialenosti 160 m.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

slepá ulica,

zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch),

zákaz vjazdu motorových vozidiel.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

návesť pred slepou cestou,

návesť pred križovatkou,

zákaz odbočovania vpravo.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

jazdný pruh vyhradený pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb,

parkovisko vyhradené pre autobusy,

zastávka autobusu.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

obytná zóna,

smerová tabuľa k miestnemu cieľu,

obec.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

oblasť, v ktorej platia ustanovenia o premávke v obytnej zóne,

oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz státia,

vyznačuje územie, v ktorom platia ustanovenia o premávke v pešej zóne.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Táto dopravná značka

vyznačuje okraj vozovky,

vyznačuje cestičku pre cyklistov,

vyznačuje hranicu križovatky; to neplatí, ak sa táto značka použije ako pomocná čiara na zastavenie vozidla v priestore križovatky.

Otázka č. 24 (za 3 body)

V poradí druhé prejde cez križovatku

žlté vozidlo,

zelené vozidlo,

červené vozidlo.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. červené, 2. modré, 3. zelené,

1. zelené, 2. červené, 3. modré,

1. zelené, 2. modré, 3. červené.

Otázka č. 26 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

červené vozidlo prichádzajúce sprava,

protiidúce modré vozidlo,

vaše vozidlo.

Otázka č. 27 (za 3 body)

V poradí tretie prejde cez križovatku

žlté vozidlo,

červené vozidlo,

zelené vozidlo.