Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 34 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 34. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Zníženou viditeľnosťou sa rozumie

taká viditeľnosť, pri ktorej vodič motorového vozidla z dôvodu znečistenia alebo poškodenia skiel dostatočne zreteľne nevidí ostatných účastníkov cestnej premávky,

taká viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli,

viditeľnosť v čase od 18.00 do 7.00 hodiny a od 1. júla do 31. augusta len od 20,00 do 6.00 hodiny.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

do takejto križovatky vchádza,

dôjde k núdzovému zastaveniu vozidla alebo k dopravnej nehode,

z takej križovatky vychádza.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Vodič nesmie predchádzať

ak je na križovatke a 500 m pred ňou,

ak by pritom musel podstatne zvýšiť rýchlosť jazdy,

pri jazde cez železničné priecestie.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 130 km/h,

110 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste nemá rýchlosť jazdy obmedzenú,

80 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 120 km/h.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný

jazdiť za ňou v takej vzdialenosti, aby umožnil prejdenie pozdĺž električky ostatným vodičom,

dať o tom znamenie upažením,

zastaviť na najbližšom odbočovacom pruhu.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia

nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke, to neplatí, ak vodič zastavuje vozidlo v križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava,

dovoľuje pokračovať v jazde za križovatkou len zníženou rýchlosťou,

nedovoľuje pokračovať v jazde za križovatkou rýchlosťou vyššou ako 60 km/h.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci

stáť v druhom rade,

zastaviť a stáť na priechode pre chodcov,

zastaviť v druhom rade.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Cyklisti smú jazdiť po ceste

najviac dvaja vedľa seba,

bez držania riadidiel, ak v blízkosti nie sú motorové vozidlá,

len jednotlivo za sebou.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Do pešej zóny je povolený vjazd

len bicyklom a motocyklom,

len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka,

všetkým vozidlám, ak nejazdia rýchlosťou vyššou ako 20 km/h.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

má uzatvorené havarijné poistenie.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Účastníkovi cestnej premávky je zakázané používanie

technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky alebo ich umiestnenie vo vozidle spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie,

zvukových výstražných znamení,

zimných pneumatík v období od 15. novembra do 31. marca.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to

zrýchliť jazdu,

spomaliť jazdu,

povinnosť odbočiť.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

o 1 m, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený žltou zástavkou s rozmermi najmenej 20 x 20 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou,

o 50 cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol,

o 50 cm musí byť vždy označený červenou odrazkou.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

mazivo používané vo vozidle nie je schválené výrobcom,

nie je možné uviesť do činnosti osvetlenie batožinového priestoru,

zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Prívesy za osobné automobily

sa nesmú používať na prepravu osôb,

smú sa používať na prepravu osôb, rýchlosť jazdy však nesmie prekročiť 60 km/h,

sa nesmú používať na prepravu osôb; to neplatí pre obytné prívesy za osobné automobily, ktoré sa môžu používať na prepravu osôb.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka

prikazuje jazdu smerom, ktorým šípka ukazuje,

označuje jednosmernú premávku,

prikazuje obchádzať prekážku v smere, ktorým šípka ukazuje.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu bicyklov,

cestička k požičovni bicyklov,

cestička pre cyklistov; značka prikazuje cyklistom použiť takto označený pruh alebo cestičku.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

najvyššia dovolená rýchlosť,

odporúčaná rýchlosť,

najnižšia dovolená rýchlosť.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka

prikazuje vodičovi na takto označenom úseku rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie,

označuje úsek, kde je zakázané používať diaľkové svetlomety,

informuje vodiča o úseku, na ktorom môžu mať protiidúce vozidlá rozsvietené stretávacie svetlomety.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

cestička pre cyklistov,

obytná zóna,

priechod pre cyklistov,

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

koniec zóny s dopravným obmedzením,

koniec obytnej zóny,

koniec zóny, kde platí zákaz zastavenia.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,

vodič sa riadi významom pravej čiary z tejto dvojice čiar,

vodič sa riadi významom ľavej čiary z tejto dvojice čiar,

riadi sa premávka v jazdných pruhoch svetelnými signálmi.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Táto dopravná značka

je návesťou pred priechodom pre cyklistov,

vyznačuje na cestičke pre cyklistov určený smer jazdy cyklistov,

vyznačuje priechod pre cyklistov.

Otázka č. 24 (za 3 body)

V poradí tretie prejde okolo prekážky

modré vozidlo,

žlté vozidlo,

zelené vozidlo.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky,

vodič červeného vozidla odboču¬júceho vľavo je povinný dať pred¬nosť v jazde protiidúcemu zelené¬mu a žltému vozidlu a električkám idúcim z obidvoch smerov,

vodiči protiidúceho zeleného a žltého vozidla a protiidúcej električky majú prednosť pred červeným vozidlom,

vodič červeného vozidla odboču¬júceho vľavo má prednosť v jazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami.

Otázka č. 26 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

červené vozidlo,

vaše vozidlo,

zelené vozidlo.

Otázka č. 27 (za 3 body)

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

posledné,

druhé,

prvé.