Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 4 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 4. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Hranicou križovatky sa rozumie

miesto vyznačené príslušnou vodorovnou dopravnou značkou; kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky,

kolmica na os vozovky vo vzdialenosti desať metrov od miesta, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky,

kolmica na os vozovky vedená stredom priechodu pre chodcov.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Státím sa rozumie

uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,

prerušenie jazdy na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu,

len také uvedenie vozidla do pokoja, ktoré nepresiahne čas 15 minút.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Vodič nesmie použiť

zvukové výstražné znamenie na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva v obci,

na jazdu vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom Policajného zboru, Vojenskej polície, Železničnej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek,

zimné pneumatiky v období od 15. marca do 15. októbra.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak

okuliarmi a ochranným štítom za každých okolností,

okuliarmi len pri snežení alebo v daždi,

najmä okuliarmi alebo ochranným štítom, ak sa tým nezníži bezpečnosť jazdy, najmä v hmle, pri snežení alebo v daždi.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslňujúce svetlo bielej farby,

mať bezpečnostný odev oblečený,

bezodkladne privolať odťahovú službu.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, vodič obchádzajúci prekážku nesmie

dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

jazdiť za žiadnych okolností rýchlosťou vyššou ako 15 km/h,

ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to

platí aj pre vodiča vozidla jazdiaceho v protismere,

neplatí pre vodiča vozidla jazdiaceho v protismere,

neplatí pre vodiča motocykla a vodiča nemotorového vozidla.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,

použije vodič zvukové výstražné znamenie,

dáva vodič svetelné výstražné znamenie zapnutím výstražnej funkcie smerových svietidiel,

dáva vodič svetelné výstražné znamenie prerušovaným zapínaním predných hmlových svetlometov.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič

môže zastaviť a stáť vždy v čase od 22.00 do 5.00 hodiny,

môže stáť, ak ide o státie, ktoré nepresiahne pätnásť minút,

nesmie zastaviť a stáť.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Na priechode pre chodcov sa chodí

vpravo,

vľavo,

v strede.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1, môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami,

má uzatvorené havarijné poistenie.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Rozsvietené číslo na rýchlostnom signáli s viacerými signálnymi znakmi označuje

rýchlosť v km/h, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál so zeleným svetlom "Voľno",

najnižšiu dovolenú rýchlosť v km/h,

rýchlosť v km/h, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo na križovatku v čase, keď na nej svieti signál s červeným svetlom "STOJ".

Otázka č. 13 (za 1 body)
Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

pravej strane,

ľavej strane,

ľavej strane a najviac jeden meter od vozidla.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

je poškodený lak na zadnom nárazníku,

z miesta vodiča nie je možné nastaviť pravé predné zrkadlo,

náprava alebo nápravy alebo ťažné oje prívesu sú deformované alebo vážne poškodené.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Prívesy za osobné automobily

smú sa používať na prepravu osôb, rýchlosť jazdy však nesmie prekročiť 60 km/h,

sa nesmú používať na prepravu osôb,

sa nesmú používať na prepravu osôb; to neplatí pre obytné prívesy za osobné automobily, ktoré sa môžu používať na prepravu osôb.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka

zakazuje zastavenie za značkou v párnych dňoch v mesiaci,

umožňuje státie v nepárnych dňoch v mesiaci,

zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo,

jazdné pruhy pred križovatkou,

nerovnosť vozovky.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

cestička pre jazdcov na koňoch; značka prikazuje jazdcom na koňoch použiť takto označený pruh alebo cestičku,

zákaz vjazdu záprahových vozidiel; značka zakazuje vjazd záprahovým vozidlám vrátane jazdcov na koňoch,

priechod pre jazdcov na koňoch; značka označuje priechod pre jazdcov na koňoch.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

jednosmerná premávka,

smerová tabuľa (s jedným cieľom),

prikázaný smer jazdy.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

cesta II. triedy,

rýchlostná cesta,

medzinárodná trasa.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

odpočívadlo s objektmi služieb,

platené parkovisko,

obchodné centrum.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka vyznačuje

vyústenie dvoch po sebe nasledujúcich lesných alebo poľných ciest na cestu,

úsek platnosti značky, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

skutočný tvar dvoch po sebe nasledujúcich križovatiek a aj hlavnú a vedľajšiu cestu.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka označuje

vyhradené, parkovacie miesto pre vozidlá vedené osobou sluchovo postihnutou,

obytnú zónu,

vyhradené parkovacie miesto pre osobu so zdravotným postihnutím.

Otázka č. 24 (za 3 body)

Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako

tretie,

prvé,

druhé.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky

vodiči obidvoch električiek majú prednosť pred ostatnými vozidlami,

vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo je povinný dať prednosť protiidúcemu zelenému a žltému vozidlu a obidvom električkám,

vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo má prednosť v jazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami.

Otázka č. 26 (za 3 body)

V poradí druhé prejde cez križovatku

červené vozidlo,

modré vozidlo,

vaše vozidlo.

Otázka č. 27 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. modré súčasne s vaším vozidlom, 2. zelené, 3. červené,

1. zelené, 2. červené, 3. modré, 4. vaše vozidlo,

1. vaše vozidlo, 2. zelené, 3. modré súčasne s červeným.