Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 5 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 5. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Krajnicou sa rozumie

časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty,

trávnatý pás, medzi smerovo rozdelenými cestami,

časť cesty určená na premávku motorových vozidiel.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Chodníkom sa rozumie

len komunikácia alebo časť cesty označená príslušnou dopravnou značkou,

komunikácia alebo časť cesty určená predovšetkým pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom,

pravá krajnica; kde krajnica nie je, rozumie sa chodníkom pravý okraj vozovky široký jeden meter.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Vodič je povinný

sledovať situáciu v cestnej premávke len počas jazdy na diaľnici, na rýchlostnej ceste, na ceste l. triedy a obci,

venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke,

venovať sa plne vedeniu vozidla; sledovať situáciu v cestnej premávke je povinný len v niektorých osobitných prípadoch, najmä počas jazdy vyššou rýchlosťou a prepravy nebezpečných veci.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu,

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

môže ohroziť vodiča jazdiaceho v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič smie cúvať

na jednosmernej ceste, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho,

na železničnom priecestí, ak nie je v blízkosti vlak,

v tuneli.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa

20 m za označníkom zastávky,

10m za označníkom zastávky,

5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič

smie zastaviť na železničnom priecestí na čas, ktorý nepresiahne 3 minúty,

nesmie vchádzať na železničné priecestie,

smie vojsť na železničné priecestie len, ak nie je vidieť prichádzať dráhové vozidlo.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici a na rýchlostnej ceste otáčanie a cúvanie

zakázané,

dovolené,

dovolené, tam, kde je stredný deliaci pás prerušený.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,

môže obmedziť protiidúcich vodičov,

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

zastaviť vozidlo len vtedy, ak pri dopravnej nehode boli zranené osoby,

bezodkladne zastaviť vozidlo,

bezodkladne zastaviť vozidlo len vtedy, ak ho o to požiadal iný účastník dopravnej nehody.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Vodič po zastavení vozidla je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

zastavil vozidlo pred železničným priecestím, kde sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,

pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným,

vodič zastavil na parkovisku.

Otázka č. 12 (za 2 body)
V školskej zóne

nemožno stáť,

možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov,

možno stáť bez obmedzenia.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Pokyny policajta

nie sú nadradené svetelným signálom,

sú nadradené všeobecnej úprave cestnej premávky, dopravným značkám a svetelným signálom,

nie sú nadradené všeobecnej úprave cestnej premávky, avšak sú nadradené dopravným značkám a svetelným signálom.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

dodatočne namontované svetelné zariadenia narúšajú výhľad z miesta spolujazdca,

je poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo karoséria,

vozidlo nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

vodič je povinný po ukončení jazdy oznámiť to držiteľovi vozidla,

považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka

zakazuje predchádzanie vozidiel idúcich v kolóne,

upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvárajú kolóny vozidiel, najmä pri veľkej intenzite premávky v dlhých stúpaniach, na horských priechodoch a podobne,

zakazuje súbežnú jazdu osobným motorovým vozidlám.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na

železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m a na tvar kríženia cesty so železničnou dráhou,

prekážku cestnej premávky,

mimoúrovňové kríženie cesty so železnicou.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu autobusov,

vjazd autobusom povolený,

jazdný pruh vyhradený pre autobusy.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

prikázaný smer obchádzania,

zmena smeru okruhu,

jednosmerná premávka.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

miesto, kde je na vozovke vybudovaný spomaľovací prah,

miesto, na ktorom možno priečne prechádzať cez zvýšený električkový koľajový pás,

parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zmena smeru jazdy,

prikázaný smer jazdy,

vyhradené jazdné pruhy.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

odporúčané rýchlosti,

všeobecné najvyššie dovolené rýchlosti,

obmedzenie v jazdných pruhoch.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka umiestnená pod zákazovou značkou

obmedzuje platnosť značky na vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je menšia ako údaj uvedený na tabuľke,

obmedzuje platnosť zákazu na vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na tabuľke; pri jazdnej súprave rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel,

vyznačuje najvyššie dovolené zaťaženie vozidla pripadajúce na dvojnápravu.

Otázka č. 24 (za 3 body)

Modré vozidlo prejde cez križovatku ako

prvé,

druhé,

posledné.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Vodič červeného vozidla smie

na signál zelenej šípky pokračovať v jazde vpravo; pritom má prednosť pred zeleným vozidlom, ale musí dať prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere,

prejsť cez križovatku súčasne s vodičom modrého vozidla; pritom nesmie ohroziť vodiča zeleného vozidla idúceho vo voľnom smere a nesmie obmedziť chodcov,

na signál zelenej doplnkovej šípky odbočiť vpravo; pritom musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere.

Otázka č. 26 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

vaše vozidlo,

modré vozidlo,

zelené vozidlo.

Otázka č. 27 (za 3 body)

Ako prvé prejdú cez križovatku

vaše vozidlo súčasne s električkou prichádzajúcou sprava,

vaše vozidlo súčasne s modrým vozidlom,

obidve električky súčasne.