Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 6 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 6. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Motorovým vozidlom sa rozumie

koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom,

nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou mechanického alebo elektrického motorového vozíka pre zdravotne postihnuté osoby a trolejbus,

vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou motocykla; traktora a motorového ručného vozíka.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nijako neprekážal,

počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo,

neobchádzať ani nepredchádzať vozidlo prepravujúce nebezpečné veci a jazdiť za takýmto vozidlom vo vzdialenosti najmenej 50 m.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas

prepravy nebezpečného nákladu,

núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky,

jazdy na diaľnici rýchlosťou nižšou ako 80 km/h.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako

10 m od začiatku a 5 m od konca nástupného ostrovčeka,

10m od začiatku a 10m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka,

5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť

len za hmly; za sneženia a dažďa je povinný použiť diaľkové svetlomety,

vždy za zníženej viditeľnosti,

len za hmly, sneženia alebo za dažďa.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vlečenie motorového vozidla s prívesom je

zakázané; vliecť sa nesmie ani motorové vozidlo s návesom,

dovolené, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť vlečeného vozidla a prívesu nepresahuje 3500 kg,

zakázané; smie sa však vliecť motorové vozidlo s návesom.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať

všade tam, kde neohrozí vodičov iných vozidiel,

tam, kde je to preňho najvýhodnejšie,

len na miestach na to určených.

Otázka č. 8 (za 2 body)
V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do

80 % prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla,

prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet povolených miest uvedených v osvedčení o evidencii,

pohotovostnej hmotnosti vozidla.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev,

po pravej krajnici,

v čase od 00.00 hod. do 04.00 hod.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Do pešej zóny je povolený vjazd

len bicyklom a motocyklom,

len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka,

všetkým vozidlám, ak nejazdia rýchlosťou vyššou ako 20 km/h.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Pokyny policajta

nie sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení,

sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení,

sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek, ale nie sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných zariadení.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

do takejto križovatky vchádza,

dôjde k núdzovému zastaveniu vozidla alebo k dopravnej nehode,

z takej križovatky vychádza.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Výstražné značky

upozorňujú na miesto, kde vodič motorového vozidla musí spomaliť a prípadne aj zastaviť vozidlo,

informujú účastníkov cestnej premávky o zmene organizácie dopravy,

upozorňujú na miesta, kde účastníkovi cestnej premávky hrozí nebezpečenstvo a kde musí dbať na zvýšenú opatrnosť.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

najmenej dva zakladacie kliny pre každú nápravu motorového vozidla,

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,

dve náhradné uzavreté matice nábojov kolies.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu,

výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,

nie je na čelnom skle zatemňovací pás, ktorý umožňuje najmenej 50 % priepustnosti svetla.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz státia na krajnici,

odletujúci štrk,

nebezpečenstvo poškodenia pneumatík.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

úsek cesty, na ktorom sa vykonávajú meteorologické merania,

blízkosť letiska,

úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

najnižšia dovolená rýchlosť,

najvyššia dovolená rýchlosť,

odporúčaná rýchlosť.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

najnižšia dovolená rýchlosť,

najvyššia dovolená rýchlosť,

odporúčaná rýchlosť.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

návesť pred križovatkou,

návesť pred slepou cestou,

zákaz odbočovania vpravo.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

lietadlá,

smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky,

smerová tabuľa k inému cieľu.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

obmedzenie v jazdných pruhoch,

jazdný pruh vyhradený pre nákladné automobily,

prikázaný smer jazdy pre pomalé vozidlá.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Táto dopravná značka

vyznačuje úsek, kde je zakázané zastavenie,

oddeľuje okraj vozovky od cestičky pre cyklistov,

vyznačuje úsek, kde je zakázané státie.

Otázka č. 24 (za 3 body)

Zelené vozidlo vojde do križovatky ako

druhé,

tretie,

prvé.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

červené vozidlo,

zelené vozidlo,

modré vozidlo.

Otázka č. 26 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. zelené, 2. modré, 3. vaše vozidlo,

1. modré, 2. zelené, 3. vaše vozidlo,

1. modré. 2. vaše vozidlo. 3. zelené.

Otázka č. 27 (za 3 body)

V poradí druhé prejde cez križovatku

zelené vozidlo,

červené vozidlo,

vaše vozidlo súčasne so žltým vozidlom.