Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 7 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 7. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Nemotorovým vozidlom sa rozumie

prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím,

vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, električka a trolejbus,

aj motorové vozidlo, ktorého pohotovostná hmotnosť nepresahuje 400 kg.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Neobmedzením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal,

nerozptyľovať pozornosť vodiča hlasitým hovorom, telefonovaním, pitím nápojov alebo inou obdobnou činnosťou,

za žiadnych okolností nevyrušovať vodiča predchádzaného vozidla dávaním zvukového výstražného znamenia alebo svetelného výstražného znamenia.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci

z pravého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu,

z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu,

z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu smie ohroziť vodiča prechádzajúceho do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí

vpravo; vľavo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vpravo bráni prekážka alebo ak je to bezpečnejšie s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu,

vľavo; vpravo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vľavo bráni prekážka,

za každých okolností vľavo.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu

zľava,

sprava,

po jednosmernej ceste.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodič sa nesmie otáčať

na železničnom priecestí a vo vzdialenosti 200 m pred ním,

na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti,

na žiadnej križovatke.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Vodič smie zastaviť a stáť na

moste,

jednosmernej ceste vľavo aj vpravo,

električkovom koľajovom páse.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič

nesmie vchádzať na železničné priecestie,

smie vchádzať na železničné priecestie,

je povinný vchádzať na železničné priecestie zvýšenou rýchlosťou.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať

svetelné výstražné znamenie,

zvukové výstražné znamenie,

zvukové výstražné znamenie a svetelné výstražné znamenie.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný

odstrániť vozidlo zo železničnej trate; ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný,

oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu,

použiť zariadenie proti neoprávnenému použitiu vozidla.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Za motorovým vozidlom s prívesom sa

smie vliecť len jedno motorové vozidlo,

smie vliecť len motocykel,

nesmie vliecť iné motorové vozidlo.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom "Pozor" povinnosť

dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom,

pripraviť sa na jazdu,

zastaviť vozidlo.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený

žltou zástavkou s rozmermi najmenej 40 x 40 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou,

reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol,

vždy žltými a čiernymi pruhmi.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

1,5 mm na osobnom automobile,

1,6 mm na osobnom automobile,

1,7 mm na osobnom automobile.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Prívesy za osobné automobily

smú sa používať na prepravu osôb, rýchlosť jazdy však nesmie prekročiť 60 km/h,

sa nesmú používať na prepravu osôb,

sa nesmú používať na prepravu osôb; to neplatí pre obytné prívesy za osobné automobily, ktoré sa môžu používať na prepravu osôb.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka upozorňuje na

železničné priecestie bez závor,

kríženie cesty s električkovým koľajovým pásom,

križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka

upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá,

označuje účelovú letiskovú komunikáciu,

zakazuje vjazd motorovým aj nemotorovým vozidlám na letiskovú plochu.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

prednosť protiidúcich vozidiel,

prednosť pred protiidúcimi vozidlami,

obojsmerná premávka.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka

prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty používať zimné pneumatiky,

prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze; reťaze sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy,

informuje vodičov o blízkosti opravovne pneumatík.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

podjazd alebo nadjazd,

diaľnica,

hlavná cesta.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

cesta III. triedy,

medzinárodná trasa,

cesta II. triedy.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

jazdný pruh pre pomalé vozidlá,

zastávkový pruh,

zvýšenie počtu jazdných pruhov.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Táto zábrana vyznačuje

uzavretie časti šírky cesty; šípky smerujú k voľnej časti cesty,

uzávierku celej šírky cesty,

úsek cesty s jednosmernou premávkou.

Otázka č. 24 (za 3 body)

Modré vozidlo prejde cez križovatku ako

prvé,

posledné,

druhé.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. červené, 2. modré, 3. zelené,

1. zelené, 2. modré, 3. červené,

1. modré, 2. zelené, 3. červené.

Otázka č. 26 (za 3 body)

Ako prvé prejde cez križovatku

červené vozidlo,

vaše vozidlo,

žlté vozidlo.

Otázka č. 27 (za 3 body)

V poradí druhé prejde cez križovatku

vaše vozidlo,

žlté vozidlo,

červené vozidlo.