Testy z autoškoly on-line

Test Autoškola 9 - testy z autoškoly
(27 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Autoškola 9. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

časť cesty určená predovšetkým na premávku električky,

časť cesty, na ktorej je dovolená len premávka električky a nemotorového vozidla,

vozovka určená na premávku električky, vlaku a iného dráhového vozidla.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Zníženou viditeľnosťou sa rozumie

taká viditeľnosť, keď vodič motorového vozidla z dôvodu znečistenia alebo poškodenia skiel nevidí dostatočne zreteľne ostatných účastníkov cestnej premávky,

viditeľnosť v čase od 18.00 do 7.00 hodiny a od 1. júla do 31. augusta len od 20.00 do 6.00 hodiny,

taká viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Predchádza sa

vpravo; vľavo sa predchádza len motocykel,

vľavo za každých okolností,

vľavo; vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

110 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste nemá rýchlosť jazdy obmedzenú,

90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 130 km/h,

80 km/h.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vozidlo vchádzajúce na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty alebo z lesnej cesty musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo

miestnu komunikáciu a to len vtedy, ak vchádza na cestu v obci,

cestu,

cestu; to neplatí ak vchádza na cestu mimo obce.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť

na miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel,

v obci na ceste 1. triedy,

kolmo na okraj cesty v obci.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak

je na mieste, aj kde netvorí prekážku cestnej premávky,

je na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,

je ponechané na mieste, kde je dopravnou značkou povolené státie.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

opustiť tunel a dopravnú nehodu oznámiť najbližšiemu policajtovi,

vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli; ak to okolnosti vyžadujú, je oprávnený zastavovať iné vozidlá,

zariadiť odtiahnutie vozidla z tunela.

Otázka č. 9 (za 2 body)
V školskej zóne

nemožno stáť,

možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov,

možno stáť bez obmedzenia.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,

ak by pri predchádzaní neobmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici,

ak nemá rozhľad na vzdialenosť 200 metrov,

ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené

svetelným signálom,

pokynom policajta,

trvalým zvislým dopravným značkám.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zeleným plným kruhovým svetlom "voľno"

možnosť pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, môže odbočiť vpravo alebo vľavo,

povinnosť opustiť križovatku; pritom smie ísť len rovno,

povinnosť zastaviť vozidlo; to neplatí ak ide cez križovatku priamo.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Hry detí na ceste sú dovolené

len v pešej zóne,

len v obytnej zóne,

len v školskej zóne.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

trhliny ani poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie však nie je závadou,

trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie však nie je závadou,

trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

nedosahuje rýchlosť najmenej 100 km/h,

poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru,

nemá funkčné osvetlenie batožinového priestoru.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka

upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo ináč nebezpečnú krajnicu,

upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom vzniku šmyku vozidla,

upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať znížená viditeľnosť z dôvodu výskytu hmly alebo dymu.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

nespevnená krajnica,

odletujúci štrk,

padajúce kamene.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať,

predchádzať motorové vozidlo vľavo aj vpravo,

obchádzať akékoľvek vozidlo.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

zákaz zastavenia,

státie dovolené v párnych dňoch,

koniec všetkých zákazov.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka označuje

križovatku dvoch ciest rovnakého významu,

hlavnú cestu,

vedľajšiu cestu; značka sa môže používať aj vo vnútri väčšej alebo zložitejšej križovatky alebo na mieste, kde treba vodičovi prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde.

Otázka č. 21 (za 2 body)

Táto dopravná značka

prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty používať zimné pneumatiky,

prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze; reťaze sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy,

informuje vodičov o blízkosti opravovne pneumatík.

Otázka č. 22 (za 2 body)

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje

hlavnú cestu, a to najmä v obci, a vyznačuje skutočný tvar križovatky a aj hlavnú a vedľajšiu cestu,

križovatku, na ktorej nie je prednosť v jazde upravená dopravnými značkami,

vedľajšiu cestu a križovatku.

Otázka č. 23 (za 2 body)

Táto dopravná značka

označuje miesto, kde možno vľavo obchádzať električku, ktorá stojí na zastávke,

informuje o spôsobe obchádzania prekážky na ceste,

označuje uzávierku električkovej trate.

Otázka č. 24 (za 3 body)

V poradí druhé prejde cez križovatku

zelené vozidlo,

modré vozidlo,

žlté vozidlo.

Otázka č. 25 (za 3 body)

Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj" pre

vodiča zeleného vozidla,

chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta,

vodiča žltého vozidla.

Otázka č. 26 (za 3 body)

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

1. červené, 2. modré, 3. vaše vozidlo,

1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. červené,

1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. modré.

Otázka č. 27 (za 3 body)

Ako posledné prejde cez križovatku

červené vozidlo,

vaše vozidlo,

zelené vozidlo.