Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 1 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 1. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

časť cesty určená predovšetkým na premávku električky,

časť cesty, na ktorej je dovolená len premávka električky a nemotorového vozidla,

vozovka určená na premávku električky, vlaku a iného dráhového vozidla.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Neobmedzením sa rozumie povinnosť

spolujazdca nerozptyľovať pozornosť vodiča hlasitým hovorom, telefonovaním, pitím nápojov alebo inou obdobnou činnosťou,

účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal,

vodiča za žiadnych okolností nevyrušovať vodiča predchádzaného vozidla dávaním zvukového výstražného znamenia alebo svetelného výstražného znamenia.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Nemotorovým vozidlom sa rozumie

prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím,

vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, električka a trolejbus,

aj motorové vozidlo, ktorého pohotovostná hmotnosť nepresahuje 400 kg.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Motorovým vozidlom sa rozumie

koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom,

nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou mechanického alebo elektrického motorového vozíka pre zdravotne postihnuté osoby a trolejbus,

vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou motocykla; traktora a motorového ručného vozíka.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Krajnicou sa rozumie

časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty,

trávnatý pás, medzi smerovo rozdelenými cestami,

časť cesty určená na premávku motorových vozidiel.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Hranicou križovatky sa rozumie

miesto vyznačené príslušnou vodorovnou dopravnou značkou; kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky,

kolmica na os vozovky vo vzdialenosti desať metrov od miesta, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky,

kolmica na os vozovky vedená stredom priechodu pre chodcov.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

pohonič záprahového vozidla a osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou dĺžkou nepresahujúcou 150 cm,

osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm,

vodič každého nemotorového vozidla, ktoré sa pohybuje rýchlosťou nižšou ako 30 km/h.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Zníženou viditeľnosťou sa rozumie

taká viditeľnosť, pri ktorej vodič motorového vozidla z dôvodu znečistenia alebo poškodenia skiel dostatočne zreteľne nevidí ostatných účastníkov cestnej premávky,

taká viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli,

viditeľnosť v čase od 18.00 do 7.00 hodiny a od 1. júla do 31. augusta len od 20,00 do 6.00 hodiny.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť

účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo,

chodca prechádzajúceho na priechode pre chodcov neobmedziť motorové vozidlá prichádzajúce sprava,

účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Zastavením sa rozumie

prerušenie jazdy motorového vozidla z dôvodu nezávislého od vôle vodiča,

uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu,

len také uvedenie vozidla do pokoja, ktoré nepresiahne čas tri minúty,

Otázka č. 11 (za 2 body)
Vodičom sa rozumie

osoba, ktorá vedie vozidlo,

osoba, ktorá vedie najmä motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlačí sánky,

len osoba, ktorá vedie motorové vozidlo.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo,

počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nijako neprekážal,

neobchádzať ani nepredchádzať vozidlo prepravujúce nebezpečné veci a jazdiť za takýmto vozidlom vo vzdialenosti najmenej 50 m.

Otázka č. 13 (za 2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

jazdí na bicykli alebo tlačí bicykel alebo motocykel,

tlačí bicykel alebo motocykel,

jazdí na bicykli alebo na motocykli.

Otázka č. 14 (za 2 body)
Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie

každé miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú,

miesto, na ktorom je premávka riadená policajtom alebo inou osobou oprávnenou dávať pokyny na zastavenie vozidla,

križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo policajtom, prípadne inou oprávnenou osobou.

Otázka č. 15 (za 2 body)
Zastavením vozidla sa rozumie

prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča,

každé prerušenie jazdy,

uvedenie motorového vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb, najviac však na tri minúty.

Otázka č. 16 (za 2 body)
Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie

každé miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú,

miesto, na ktorom je premávka riadená policajtom alebo inou osobou oprávnenou dávať pokyny na zastavenie vozidla,

križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo policajtom, prípadne inou oprávnenou osobou.

Otázka č. 17 (za 2 body)
Križovatkou sa rozumie

miesto, v ktorom cesta mení smer,

mimoúrovňové kríženie cesty so železnicou,

miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú.

Otázka č. 18 (za 2 body)
Krajnicou sa rozumie

časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty,

časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel,

časť cesty, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom.

Otázka č. 19 (za 2 body)
Dať prednosť v jazde sa rozumie

povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy,

povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť smer jazdy, môže však zmeniť rýchlosť jazdy,

povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť rýchlosť jazdy, môže však zmeniť smer jazdy.

Otázka č. 20 (za 2 body)
Zastavením sa rozumie

uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie a vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu,

uvedenie vozidla do pokoja na čas presahujúci 5 minút,

prerušenie jazdy pre poruchu na vozidle, pre ktorú sa toto vozidlo stalo nepojazdným.

Otázka č. 21 (za 2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

pohonič záprahového vozidla a osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 150 cm,

vodič každého nemotorového vozidla, ktoré sa pohybuje rýchlosťou menšou ako 30 km/h,

osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm.

Otázka č. 22 (za 2 body)
Hranicou križovatky sa rozumie

kolmica na os vozovky vedená stredom priechodu pre chodcov,

kolmica na os vozovky vo vzdialenosti desať metrov od miesta, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky,

miesto vyznačené príslušnou vodorovnou dopravnou značkou; kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky.

Otázka č. 23 (za 2 body)
Krajnicou sa rozumie

časť cesty vyhradená na premávku vozidiel s najvyššou celkovou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg,

miesto mimo cesty, na ktoré smie vojsť len vodič nemotorového vozidla,

časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty.

Otázka č. 24 (za 2 body)
Chodníkom sa rozumie

len komunikácia alebo časť cesty označená príslušnou dopravnou značkou,

pravá krajnica; kde krajnica nie je, rozumie sa chodníkom pravý okraj vozovky široký jeden meter,

komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom.

Otázka č. 25 (za 2 body)
Autobusom sa rozumie

motorové vozidlo na dopravu osôb, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie,

motorové a nemotorové vozidlo, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako tri miesta na sedenie,

každé vozidlo určené na dopravu viac ako štyroch osôb.