Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 11 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 11. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

počas celého jazdného úkonu,

po začatí jazdného úkonu,

len pred začatím jazdného úkonu.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty, alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič

môže zastaviť a stáť, ak zastavenie ani státie nepresiahne päť minút a neohrozí pritom vodičov motorových vozidiel,

nesmie zastaviť a stáť,

nesmie zastaviť a stáť; to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne tri minúty.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Vodič sa nesmie otáčať

na ceste 1. triedy,

na žiadnej križovatke,

na jednosmernej ceste.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac

60 km/h; a ak ide po diaľnici v obci alebo po rýchlostnej ceste v obci, najviac 110 km/h,

50 km/h; a ak ide po diaľnici v obci alebo po rýchlostnej ceste v obci, najviac 90 km/h,

80 km/h.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

100 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste najviac 160 km/h,

80 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste najviac 120 km/h,

90 km/h, na diaľnici a na rýchlostnej ceste najviac 130 km/h.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená, vodič

smie použiť diaľkové svetlomety,

nesmie použiť diaľkové svetlomety,

smie použiť diaľkové svetlomety, ak vo vzdialenosti najmenej 50 m pred ním nejde žiadne vozidlo.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak

jazdí za zníženej viditeľnosti,

je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená alebo ak by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla, vodič vozidla idúceho pred ním alebo iný účastník cestnej premávky, strojvedúci vlaku alebo vodič iného dráhového vozidla, alebo vodič plavidla,

jazdí za zníženej viditeľnosti v obci.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Vodič nesmie pri cúvaní

za zníženej viditeľnosti rozsvietiť stretávacie svetlomety,

ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky,

obmedziť vodičov motorových vozidiel.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Vodič sa nesmie otáčať

na jednosmernej ceste,

v obytnej zóne,

na žiadnej križovatke.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič

nie je povinný ju poslúchnuť,

je povinný ju poslúchnuť,

je povinný pred vojdením na železničné priecestie vždy zastaviť pri tejto osobe.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Vodič pri vchádzaní na cestu z obytnej zóny alebo pešej zóny

nie je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste,

je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste,

je povinný dať prednosť v jazde len vozidlu idúcemu po ceste zľava.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

3 m pre oba smery jazdy,

3 m pre každý smer jazdy,

2m.

Otázka č. 13 (za 2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zastávkou,

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo žltou zástavkou,

svieti prerušované biele svetlo.

Otázka č. 14 (za 2 body)
Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak

vozidlo stojí na parkovisku,

na to dá pokyn pribratá náležite poučená osoba,

tým nie je ohrozená bezpečnosť nastupujúcich osôb alebo vystupujúcich osôb, ani iných účastníkov cestnej premávky.

Otázka č. 15 (za 2 body)
Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd,

a ak je to potrebné, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo,

len ak ho na to upozornia zapínaním diaľkových svetlometov,

len ak tak urobia aj pred ním jazdiaci vodiči.

Otázka č. 16 (za 2 body)
Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie

obmedziť vodičov motorových vozidiel,

ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky,

dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

Otázka č. 17 (za 2 body)
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode je povinný

bezodkladne zastaviť vozidlo,

bezodkladne privolať odťahovú službu,

bezodkladne ohlásiť dopravnú nehodu príslušnej poisťovni.

Otázka č. 18 (za 2 body)
Pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič nesmie

zastaviť a stáť,

stáť, ale môže zastaviť, ak ide o zastavenie, ktoré nepresiahne päť minút,

zastaviť a stáť; to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne tri minúty.

Otázka č. 19 (za 2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

svieti prerušované biele svetlo,

sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou cez stred tela.

Otázka č. 20 (za 2 body)
Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde

len protiidúcim vozidlám,

protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku,

len protiidúcim motorovým vozidlám.

Otázka č. 21 (za 2 body)
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

opustiť tunel a dopravnú nehodu oznámiť najbližšiemu policajtovi,

vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli; ak to okolnosti vyžadujú, je oprávnený zastavovať iné vozidlá,

zariadiť odtiahnutie vozidla z tunela.

Otázka č. 22 (za 2 body)
Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

má funkčné predné svetlomety do hmly,

je vybavené zariadením na spájanie vozidiel,

má účinné riadenie a brzdy.

Otázka č. 23 (za 2 body)
Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič

nesmie vchádzať na železničné priecestie,

smie vchádzať na železničné priecestie,

je povinný vchádzať na železničné priecestie zvýšenou rýchlosťou.

Otázka č. 24 (za 2 body)
V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do

80 % prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla,

prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet povolených miest uvedených v osvedčení o evidencii,

pohotovostnej hmotnosti vozidla.

Otázka č. 25 (za 2 body)
Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici a na rýchlostnej ceste otáčanie a cúvanie

zakázané,

dovolené,

dovolené, tam, kde je stredný deliaci pás prerušený.