Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 12 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 12. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,

použije vodič zvukové výstražné znamenie,

dáva vodič svetelné výstražné znamenie zapnutím výstražnej funkcie smerových svietidiel,

dáva vodič svetelné výstražné znamenie prerušovaným zapínaním predných hmlových svetlometov.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný

vo vzdialenosti 30 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h,

zastaviť vozidlo,

vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Cyklisti smú jazdiť po ceste

najviac dvaja vedľa seba,

bez držania riadidiel, ak v blízkosti nie sú motorové vozidlá,

len jednotlivo za sebou.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

v čase od 00.00 hod. do 04.00 hod,

po pravej krajnici,

v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,

môže ohroziť vodičov jazdiacich za ním len v malom rozsahu,

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla

smie zaraďovať, len ak to dovoľuje situácia v cestnej premávke,

nesmie zaraďovať,

smie zaraďovať, ak dokáže prispôsobiť rýchlosť jazdy svojho vozidla rýchlosti jazdy takýchto vozidiel.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo

zvislú dopravnú značku a akúkoľvek vodorovnú dopravnú značku,

zvislú dopravnú značku a svetelné signály,

reklamné zariadenie.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak

by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla; na prípadné oslnenie vodiča idúceho pred ním nemusí brať ohľad,

by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla alebo vodič vozidla idúceho pred ním,

s tým nevyslovili súhlas všetci jeho spolucestujúci.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Vozidlá pred železničným priecestím

musia vždy zastaviť,

sa radia za sebou v poradí, v ktorom prišli,

musia zastaviť, ak svieti prerušované biele svetlo.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo povinne vybavené zariadením proti neoprávnenému použitiu, vodič

nie je povinný ho použiť v obci,

je povinný ho použiť, len ak vo vozidle zostali cenné veci,

je povinný ho použiť.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je

dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice,

dovolené, len ak je vlečeným vozidlom osobné motorové vozidlo,

zakázané za každých okolností.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla mimo obce vodič smie dávať

svetelné výstražné znamenie zapnutím výstražnej funkcie smerových svietidiel,

znamenie kývaním ruky,

zvukové výstražné znamenie.

Otázka č. 13 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo

akúkoľvek vodorovnú dopravnú značku,

vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály,

stĺp elektrického osvetlenia.

Otázka č. 14 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína

dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky,

vo vzdialenosti 15 m pred označníkom zastávky a končí sa označníkom zastávky,

dopravnou značkou pre zastávku a končí sa pri označníku zastávky.

Otázka č. 15 (za 2 body)
Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný

pred zaradením sa k pravému okraju vozovky dávať vždy zvukové výstražné znamenie,

zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky; ak pritom musí s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu vybočiť zo smeru svojej jazdy vľavo, vždy dáva len znamenie o zmene smeru jazdy vpravo,

zaradiť sa vždy do stredu vozovky.

Otázka č. 16 (za 2 body)
Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

60 km/h,

80 km/h,

90 km/h.

Otázka č. 17 (za 2 body)
Motocykel bez postranného vozíka sa

nesmie vliecť ani použiť ako vlečné vozidlo,

smie vliecť alebo použiť ako vlečné vozidlo,

smie vliecť, ale nesmie sa použiť ako vlečné vozidlo.

Otázka č. 18 (za 2 body)
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

opustiť tunel a dopravnú nehodu oznámiť najbližšiemu príslušníkovi obecnej polície,

zariadiť odtiahnutie vozidla z tunela,

oznámiť telefonicky alebo iným vhodným spôsobom zastavenie vozidla osobe vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela.

Otázka č. 19 (za 2 body)
Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný

odstaviť ho vždy len na určenom parkovisku,

urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba,

vyložiť z vozidla v ňom prepravované veci.

Otázka č. 20 (za 2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

má uzatvorené havarijné poistenie.

Otázka č. 21 (za 2 body)
Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

v čase od 00.00 hod. do 04.00 hod.

po pravej krajnici,

v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev.

Otázka č. 22 (za 2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

protiidúci vodič dáva zvukové výstražné znamenie,

sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia,

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn vodorovným kývaním ruky s červenou alebo žltou zástavkou.

Otázka č. 23 (za 2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým

nezačal meniť smer jazdy,

nezačal vybočovať zo smeru jazdy,

mení smer jazdy, vybočuje z neho alebo kým vozidlo nezaujme miesto v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza.

Otázka č. 24 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej

3,5 m,

3m,

2,5 m.

Otázka č. 25 (za 2 body)
Prekážka cestnej premávky sa označuje

len za zníženej viditeľnosti,

len vtedy, ak ju tvorí motorové vozidlo,

najmä zábranou na označenie uzávierky, výstražným svetlom oranžovej farby, za zníženej viditeľnosti aj červeným svetlom alebo reflexnou červenou zastávkou.