Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 13 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 13. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zastávkou,

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou,

svieti prerušované biele svetlo.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa na bicykli

po chodníku alebo po pravej krajnici,

pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky,

po chodníku, ak sa tým neohrozujú chodci.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak za zníženej viditeľnosti

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie kývaním ruky s bielym svetlom cez stred tela,

svieti prerušované biele svetlo,

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

len pred začatím jazdného úkonu,

počas celého jazdného úkonu,

po začatí jazdného úkonu.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka,

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy len v obci.

Otázka č. 6 (za 2 body)
V školskej zóne

nemožno stáť,

možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov,

možno stáť bez obmedzenia.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Vodič vozidla označeného ako vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať

zákaz státia; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky,

najvyššie dovolené rýchlosti jazdy,

zákaz státia a najvyššie dovolené rýchlosti.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať

svetelné výstražné znamenie,

zvukové výstražné znamenie,

zvukové výstražné znamenie a svetelné výstražné znamenie.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev,

po pravej krajnici,

v čase od 00.00 hod. do 04.00 hod.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,

môže obmedziť protiidúcich vodičov,

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič

môže zastaviť a stáť vždy v čase od 22.00 do 5.00 hodiny,

môže stáť, ak ide o státie, ktoré nepresiahne pätnásť minút,

nesmie zastaviť a stáť.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Motocykel bez postranného vozíka sa

nesmie vliecť ani použiť ako vlečné vozidlo,

smie vliecť alebo použiť ako vlečné vozidlo,

smie vliecť, ale nesmie sa použiť ako vlečné vozidlo.

Otázka č. 13 (za 2 body)
Do pešej zóny je povolený vjazd

len bicyklom a motocyklom,

len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka,

všetkým vozidlám, ak nejazdia rýchlosťou vyššou ako 20 km/h.

Otázka č. 14 (za 2 body)
Na cestách 1. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je

mimo obce aj v obci dovolené státie len na mieste označenom ako parkovisko,

mimo obce dovolené len zastavenie,

mimo obce zakázané zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia.

Otázka č. 15 (za 2 body)
Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť

len za hmly; za sneženia a dažďa je povinný použiť diaľkové svetlomety,

vždy za zníženej viditeľnosti,

len za hmly, sneženia alebo za dažďa.

Otázka č. 16 (za 2 body)
V motorovom vozidle smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb starších ako 12 rokov nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii,

staršie ako 15 rokov,

len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii.

Otázka č. 17 (za 2 body)
Vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie, to neplatí pre nemotorové vozidlo, ktoré musí mať rozsvietené svietidlá počas zníženej viditeľnosti,

diaľkové svetlomety,

svetlá vo vnútri vozidla.

Otázka č. 18 (za 2 body)
Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je vodičovi zastavenie a státie

dovolené všade tam, kde neohrozí vodičov nemotorových vozidiel,

zakázané na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia,

dovolené na parkovisku a na pripájacom a na odbočovacom pruhu.

Otázka č. 19 (za 2 body)
Vlečenie viacerých motorových vozidiel je

dovolené, ak sa vlečú dve osobné motorové vozidlá,

zakázané,

dovolené, ak sa vlečú motocykle bez postranného vozíka.

Otázka č. 20 (za 2 body)
Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povinný ho použiť

počas núdzového státia, aspoň v čase, kým umiestni prenosný výstražný trojuholník na vozovke,

počas cúvania na križovatke s riadenou premávkou,

počas otáčania na priechode pre chodcov.

Otázka č. 21 (za 2 body)
V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

45 km/h,

85 km/h,

65 km/h.

Otázka č. 22 (za 2 body)
Vozidlom s právom prednostnej jazdy je vozidlo,

ktoré je vybavené zvláštnym výstražným svetlom zelenej farby,

ktoré prepravuje nebezpečný náklad,

ktorého vodič pri plnení špeciálnych úloh používa typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou.

Otázka č. 23 (za 2 body)
Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný

80 m pred železničným priecestím jazdiť rýchlosťou najviac 60 km/h,

zastaviť vozidlo pred železničným priecestím,

50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h.

Otázka č. 24 (za 2 body)
Na kruhovom objazde je státie

dovolené,

dovolené, ak je to potrebné na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb,

aj zastavenie zakázané.

Otázka č. 25 (za 2 body)
Vodič smie zastaviť a stáť len

na jednosmernej ceste,

na krajnici,

vpravo v smere jazdy čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo.