Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 14 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 14. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo,

zvýšiť rýchlosť jazdy,

bezodkladne zastaviť vozidlo.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla

nesmie zaraďovať; to neplatí pri jazde v obci,

smie zaraďovať,

nesmie zaraďovať.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Pred železničným priecestím vodič je povinný

dať zvukové výstražné znamenie na upozornenie osoby pribratej na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia,

počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie,

vždy zastaviť vozidlo.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť

na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred hranicou križovatky a 10 m za ňou,

na žiadnej križovatke,

na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

zvýšiť rýchlosť jazdy,

bezodkladne zastaviť vozidlo,

zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný

zotrvať na mieste dopravnej nehody, to neplatí, ak preukázal svoju totožnosť ostatným účastníkom dopravnej nehody,

zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,

zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu odťahovej služby.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať

len pri zmene smeru jazdy; vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru svojej jazdy,

vždy pri prechádzaní cez železničné priecestie,

vždy pri zmene smeru jazdy alebo vybočovaní z neho alebo ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Motocykel bez postranného vozíka

sa môže vliecť,

sa nesmie vliecť,

sa môže vliecť bez prepravovaných osôb.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič

nesmie vchádzať na železničné priecestie,

smie vchádzať na železničné priecestie,

je povinný vchádzať na železničné priecestie zvýšenou rýchlosťou.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá

osoba, ktorá ich sprevádza,

zákonný zástupca,

osoba pribratá na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo niektorých jazdných úkonov.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac

70 km/h,

80 km/h,

60 km/h.

Otázka č. 12 (za 2 body)
V obytnej, pešej a školskej zóne chodci

nie sú povinní umožniť vozidlám jazdu,

sú povinní umožniť vozidlám jazdu; to platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne,

sú povinní umožniť jazdu len vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb; to platí aj pre deti, ktoré sa hrajú na ceste.

Otázka č. 13 (za 2 body)
Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na diaľnici vodič

je povinný použiť pripájací jazdný pruh; tam, kde pripájací jazdný pruh nie je, vodič musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim v priebežných jazdných pruhoch,

je povinný použiť pripájací jazdný pruh; tam, kde pripájací jazdný pruh nie je, vodič má prednosť v jazde pred vozidlami idúcimi v priebežných jazdných pruhoch,

osobného motorového vozidla nie je povinný použiť existujúci pripájací jazdný pruh.

Otázka č. 14 (za 2 body)
Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

je funkčný ukazovateľ rýchlosti vozidla,

má účinné riadenie a brzdy,

svietia svetlá vo vnútri vozidla.

Otázka č. 15 (za 2 body)
Účastník dopravnej nehody

nesmie urobiť žiadne opatrenia na záchranu osoby, ak by to bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody,

je povinný umožniť obnovenie cestnej premávky len vtedy, ak dopravnú nehodu zavinil,

je povinný urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou.

Otázka č. 16 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,

ak by pri predchádzaní neobmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici,

ak nemá rozhľad na vzdialenosť 200 metrov,

ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici.

Otázka č. 17 (za 2 body)
Účastník dopravnej nehody je

len osoba, ktorá dopravnú nehodu zavinila,

osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode,

len vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode.

Otázka č. 18 (za 2 body)
Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný

odstrániť vozidlo zo železničnej trate; ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný,

oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu,

použiť zariadenie proti neoprávnenému použitiu vozidla.

Otázka č. 19 (za 2 body)
Do pešej zóny je povolený vjazd

len bicyklom a motocyklom,

len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka,

všetkým vozidlám, ak nejazdia rýchlosťou vyššou ako 20 km/h.

Otázka č. 20 (za 2 body)
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

zastaviť vozidlo len vtedy, ak pri dopravnej nehode boli zranené osoby,

bezodkladne zastaviť vozidlo,

bezodkladne zastaviť vozidlo len vtedy, ak ho o to požiadal iný účastník dopravnej nehody.

Otázka č. 21 (za 2 body)
Na priechode pre chodcov sa chodí

vpravo,

vľavo,

v strede.

Otázka č. 22 (za 2 body)
V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

staršie ako 15 rokov s telesnou výškou väčšou ako 160 cm,

len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii,

len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb môže byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii.

Otázka č. 23 (za 2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

má uzatvorené havarijné poistenie.

Otázka č. 24 (za 2 body)
Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je nutné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,

dáva vodič svetelné výstražné znamenie zapnutím výstražnej funkcie smerových svietidiel,

použije vodič zvukové výstražné znamenie,

dáva vodič svetelné výstražné znamenie prerušovaným zapínaním predných hmlových svietidiel.

Otázka č. 25 (za 2 body)
Prepravované osoby nesmú

svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky,

jesť, piť ani fajčiť,

obsluhovať telefónny pristroj.