Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 15 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 15. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

traja vedľa seba,

piati vedľa seba,

dvaja vedľa seba.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza,

majú pri čerpaní pohonných látok prednosť, len ak pritom používajú zvláštne výstražné znamenie,

majú pri čerpaní pohonných látok prednosť; pritom nemusia používať zvláštne výstražné znamenie,

nesmú čerpať pohonné látky na čerpacej stanici, ktorá je prístupná aj ostatným účastníkom cestnej premávky,

Otázka č. 3 (za 2 body)
Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval ani nepoškodzoval cestu ani jej okolie, nespôsoboval nadmerný hluk a neznečisťoval ovzdušie,

neohrozoval bezpečnosť cestnej premávky a nepoškodzoval cestu; spôsobovať nadmerný hluk nesmie len v nočnej dobe,

neobmedzoval plynulosť cestnej premávky; ak by pritom poškodzoval cestu alebo spôsoboval nadmerný hluk, môže vozidlo ísť rýchlosťou najviac 40 km/h.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Kto spôsobil prekážku cestnej premávky,

je povinný ju odstrániť, len ak ju spôsobil na diaľnici; na ostatných cestách ju smie odstrániť len správca cesty,

nesmie ju odstrániť; takúto prekážku cestnej premávky je povinný odstrániť správca cesty,

je povinný ju bezodkladne odstrániť; ak to neurobí, je povinný ju bezodkladne odstrániť na jeho náklady správca cesty.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu vodič

môže zastaviť a stáť,

môže len zastaviť, nesmie však stáť,

nesmie zastaviť a stáť.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie

každej osoby, ktorá sa nachádza na mieste dopravnej nehody,

len policajta,

iného účastníka dopravnej nehody.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Prepravované osoby nesmú

obsluhovať telefónny prístroj,

jesť, piť ani fajčiť,

svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Ak vozidlo nie je vybavené smerovými svietidlami alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie o zmene smeru jazdy

upažením; rukou ohnutou v lakti hore sa dáva znamenie o zmene smeru jazdy na opačnú stranu,

predpažením; zapažením sa dáva znamenie o zmene smeru jazdy na opačnú stranu,

mimo obce svetelným výstražným znamením a v obci zvukovým výstražným znamením počas celého jazdného úkonu.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Pri poruche osvetlenia alebo inej poruche nedovoľujúcej použitie osvetlenia, musia byť na vlečenom vozidle za zníženej viditeľnosti rozsvietené

svetlá na strane k stredu vozovky vpredu bielym neoslňujúcim svetlom a vzadu aspoň jedným červeným svetlom,

dve červené svetlá vpredu aj vzadu,

svetlá vo vnútri vozidla.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Svetelné výstražné znamenie sa dáva prerušovaným zapínaním

parkovacích svietidiel,

smerových svietidiel alebo predných svetlometov do hmly,

stretávacích svetlometov alebo diaľkových svetlometov.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Pred vstupom na vozovku chodec

musí prestať jesť, piť a fajčiť,

sa nemusí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, ak vstupuje na vozovku v obci,

sa musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy, chodec

nesmie vstupovať na vozovku,

smie vstupovať na vozovku len na priechode pre chodcov,

má prednosť pred týmito vozidlami ak prechádza cez priechod pre chodcov.

Otázka č. 13 (za 2 body)
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie,

diaľkové svetlomety,

svetlá vo vnútri vozidla.

Otázka č. 14 (za 2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak

by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za nim idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr,

pred ním jazdí zvláštne motorové vozidlo,

na to v obci neupozornil vodiča predchádzaného vozidla zvukovým výstražným znamením.

Otázka č. 15 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,

ak by pri predchádzaní neobmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici,

ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici,

ak nemá rozhľad na vzdialenosť 200 metrov.

Otázka č. 16 (za 2 body)
Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov,

majú prednosť pred vozidlami s právom prednostnej jazdy,

nesmú fajčiť,

musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách.

Otázka č. 17 (za 2 body)
Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť

len za zníženej viditeľnosti,

len vtedy, ak prekážku spôsobil na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste,

a oznámiť to policajtovi.

Otázka č. 18 (za 2 body)
Ak motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom počas núdzového státia na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste stojí na krajnici alebo na vozovke, vodič je povinný trojuholník

umiestniť vo vzdialenosti najmenej 50 m za vozidlom,

umiestniť vo vzdialenosti najmenej 100 m za vozidlom,

umiestniť vo vzdialenosti 100 m za vozidlom len za zníženej viditeľnosti.

Otázka č. 19 (za 2 body)
Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je

dovolené, len ak je vlečeným vozidlom osobné motorové vozidlo,

zakázané za každých okolností,

dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice.

Otázka č. 20 (za 2 body)
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky do príchodu odťahovej služby,

zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku,

zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky do príchodu odbornej zdravotníckej pomoci.

Otázka č. 21 (za 2 body)
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia

musí vodič iného vozidla znížiť rýchlosť jazdy; nesmú však za žiadnych okolností zastaviť vozidlo,

musí vodič iného vozidla zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo,

nesmie vodič iného vozidla za žiadnych okolností znížiť rýchlosť jazdy ani zastaviť vozidlo.

Otázka č. 22 (za 2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

má uzatvorené havarijné poistenie.

Otázka č. 23 (za 2 body)
Ak ten kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť

len za zníženej viditeľnosti,

a oznámiť to policajtovi,

len vtedy, ak prekážku spôsobil na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste.

Otázka č. 24 (za 2 body)
Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

60 km/h,

80 km/h,

90 km/h.

Otázka č. 25 (za 2 body)
Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou

znamená povinnosť zastaviť vozidlo pred priechodom pre cyklistov,

znamená povinnosť dať prednosť chodcom na priechode pre chodcov,

upozorňuje na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť.