Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 16 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 16. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené

svetelným signálom,

pokynom policajta,

trvalým zvislým dopravným značkám.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Chodec

smie prekonávať zábradlie alebo iné zábrany, ak v blízkosti nie je priechod pre chodcov,

nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany,

nesmie na priechode pre chodcov fajčiť.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Za motorovým vozidlom s prívesom sa

smie vliecť len jedno motorové vozidlo,

smie vliecť len motocykel,

nesmie vliecť iné motorové vozidlo.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Pokyny policajta

nie sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení,

sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení,

sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek, ale nie sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných zariadení.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič po zastavení vozidla je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

zastavil vozidlo pred železničným priecestím, kde sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,

pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným,

vodič zastavil na parkovisku.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1, môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami,

má uzatvorené havarijné poistenie.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení,

ku škodovej udalosti došlo na diaľnici alebo rýchlostnej ceste,

v niektorom zo zúčastnených vozidiel došlo k poškodeniu prepravovaných vecí.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Účastníkovi cestnej premávky je zakázané používanie

technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky alebo ich umiestnenie vo vozidle spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie,

zvukových výstražných znamení,

zimných pneumatík v období od 15. novembra do 31. marca.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník umiestniť na krajnici alebo na vozovke počas núdzového státia, ak takéto vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste

vo vzdialenosti najmenej 50 m za vozidlom,

len za zníženej viditeľnosti,

vo vzdialenosti najmenej 100 m za vozidlom.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len

vtedy, ak na to dal súhlas obvodný úrad,

vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty,

na miestnej komunikácii a na účelovej komunikácii.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,

len ak má pri sebe vodičský preukaz,

len za zníženej viditeľnosti,

ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Na motocykli sa nesmie prepravovať

osoba staršia ako 60 rokov,

osoba mladšia ako 12 rokov,

osoba mladšia ako 21 rokov.

Otázka č. 13 (za 2 body)
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

vypnúť stretávacie svetlomety,

oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu,

vypnúť motor.

Otázka č. 14 (za 2 body)
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

vypnúť motor,

oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu,

vypnúť stretávacie svetlomety.

Otázka č. 15 (za 2 body)
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

vypnúť stretávacie svetlomety,

vypnúť motor,

oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu.

Otázka č. 16 (za 2 body)
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

zvýšiť rýchlosť jazdy,

zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo,

bezodkladne zastaviť vozidlo.

Otázka č. 17 (za 2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe

potrebnú prvú pomoc len vtedy, ak je vážne ohrozený život viacerých osôb,

potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,

prvú pomoc a privolať záchrannú zdravotnú službu len vtedy, ak dopravnú nehodu zavinil.

Otázka č. 18 (za 2 body)
Vodič

môže dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, ak s tým vopred vyslovili súhlas všetky prepravované osoby,

nesmie dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb,

môže dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, najviac však o 20 %.

Otázka č. 19 (za 2 body)
Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla, odrazové sklá, tabuľku s evidenčným číslom a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti,

nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla a tabuľku s evidenčným číslom; to neplatí pri jazde na diaľnici a rýchlostnej ceste,

nezakrýval názov a sídlo držiteľa vozidla uvedeného na vozidle.

Otázka č. 20 (za 2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný

zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu odťahovej služby,

je povinný zotrvať na mieste dopravnej nehody, to neplatí, ak preukázal svoju totožnosť ostatným účastníkom dopravnej nehody,

zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody.

Otázka č. 21 (za 2 body)
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť

zreteľne označená,

zreteľne označená len za zníženej viditeľnosti,

označená len vtedy, ak jej na to dal príkaz jej zamestnávateľ.

Otázka č. 22 (za 2 body)
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená,

nemusí dodržiavať žiadne ustanovenia pravidiel cestnej premávky,

nemusí dodržiavať tie ustanovenia pravidiel cestnej premávky, pri ktorých to povaha vykonávanej práce vylučuje,

musí vždy dodržiavať všetky ustanovenia pravidiel cestnej premávky.

Otázka č. 23 (za 2 body)
Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla, odrazové sklá, tabuľku s evidenčným číslom a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti,

nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla a tabuľku s evidenčným číslom; to neplatí pri jazde na diaľnici a rýchlostnej ceste,

nezakrýval názov a sídlo držiteľa vozidla uvedeného na vozidle.

Otázka č. 24 (za 2 body)
V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

staršie ako 15 rokov s telesnou výškou väčšou ako 160 cm,

len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb môže byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii,

len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii.

Otázka č. 25 (za 2 body)
Vodič je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

zastavil vozidlo pred železničným priecestím, kde sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,

zastavil na parkovisku,

pri jazde v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným.