Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 17 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 17. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený

chodec idúci po pravej krajnici,

pracovník obvodného úradu,

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu

má prednosť v jazde, ak dopravnou značkou nie je ustanovené inak,

má vždy prednosť v jazde,

môže ohroziť vodiča jazdiaceho po kruhovom objazde.

Otázka č. 3 (za 2 body)
V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

len do prípustnej užitočnej hmotnosti, pričom počet prepravovaných osôb starších ako 21 rokov nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii,

len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii,

staršie ako 15 rokov.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vodič podľa svojich možností nesmie pripustiť

porušenie povinností ustanovených prepravovaným osobám,

fajčenie prepravovaných osôb,

používanie telefónneho prístroja prepravovanými osobami.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,

len ak vedie viac ako 50 zvierat,

ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,

ak to vyžaduje plynulosť cestnej premávky alebo ak potrebuje získať informácie od protijazdiacich vodičov o situácii na ceste pred ním.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslňujúce svetlo bielej farby,

mať bezpečnostný odev oblečený,

bezodkladne privolať odťahovú službu.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

do takejto križovatky vchádza,

dôjde k núdzovému zastaveniu vozidla alebo k dopravnej nehode,

z takej križovatky vychádza.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení,

ku škodovej udalosti došlo na diaľnici alebo rýchlostnej ceste,

v niektorom zo zúčastnených vozidiel došlo k poškodeniu prepravovaných vecí.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Pri preprave nákladu sa

môže prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla najviac o 10 %,

nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla,

môže prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla na účelových komunikáciách.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky,

je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky len v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne,

nie je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zeleným plným kruhovým svetlom "voľno"

možnosť pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, môže odbočiť vpravo alebo vľavo,

povinnosť opustiť križovatku; pritom smie ísť len rovno,

povinnosť zastaviť vozidlo; to neplatí ak ide cez križovatku priamo.

Otázka č. 12 (za 2 body)
V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel

zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak,

zakázané len na chodníku,

povolené na akomkoľvek mieste na ceste.

Otázka č. 13 (za 2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom "Pozor" povinnosť

dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom,

pripraviť sa na jazdu,

zastaviť vozidlo.

Otázka č. 14 (za 2 body)
Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

do takejto križovatky vchádza,

dôjde k núdzovému zastaveniu vozidla alebo k dopravnej nehode,

z takej križovatky vychádza.

Otázka č. 15 (za 2 body)
V školskej zóne

nemožno stáť,

možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov,

možno stáť bez obmedzenia.

Otázka č. 16 (za 2 body)
Rozsvietené číslo na rýchlostnom signáli s viacerými signálnymi znakmi označuje

rýchlosť v km/h, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál so zeleným svetlom "Voľno",

najnižšiu dovolenú rýchlosť v km/h,

rýchlosť v km/h, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo na križovatku v čase, keď na nej svieti signál s červeným svetlom "STOJ".

Otázka č. 17 (za 2 body)
Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

120 km/h,

100 km/h,

80 km/h.

Otázka č. 18 (za 2 body)
Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to

zrýchliť jazdu,

spomaliť jazdu,

povinnosť odbočiť.

Otázka č. 19 (za 2 body)
Vodič je povinný zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode

len vtedy, ak dopravnú nehodu zavinil,

v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku,

v čase, pokiaľ neumožnil obnovenie premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb.

Otázka č. 20 (za 2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný

zabezpečiť, aby ostatní účastníci dopravnej nehody nepožili alkohol,

zdržať sa jedenia, pitia a fajčenia,

zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel.

Otázka č. 21 (za 2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zelenou smerovou šípkou alebo signál s kombinovanými zelenými smerovými šípkami rôznych smerov

možnosť pokračovať v jazde ktorýmkoľvek smerom,

možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým uvedená šípka alebo šípky ukazujú,

povinnosť opustiť križovatku; to neplatí ak ide cez križovatku priamo.

Otázka č. 22 (za 2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný

zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,

je povinný zotrvať na mieste dopravnej nehody; to neplatí, ak preukázal svoju totožnosť ostatným účastníkom dopravnej nehody,

zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu odťahovej služby.

Otázka č. 23 (za 2 body)
Policajt v rovnošate dáva z idúceho vozidla znamenie na zastavenie vozidla

kývaním ruky hore a dolu alebo vysunutým zastavovacím terčom, prípadne rozsvietením nápisu STOP umiestneného na vozidle,

striedavým zapínaním diaľkových a stretávacích svetlometov,

zvukovým výstražným zariadením alebo zvláštnymi výstražnými svetlami.

Otázka č. 24 (za 2 body)
V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac

30 km/h

50 km/h,

20 km/h.

Otázka č. 25 (za 2 body)
Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

zastaviť vozidlo,

zrýchliť jazdu,

spomaliť jazdu.