Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 18 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 18. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Osoba vykonávajúca práce spojené s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou cesty je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla,

ak to vyžaduje plynulosť cestnej premávky; pritom musí mať pri sebe vodičský preukaz,

ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,

len ak ju tým poveril orgán Policajného zboru.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len

v obytnej a školskej zóne a kolmo na os vozovky,

kolmo na jej os,

mimo obce.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny deti, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku

je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,

je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla len ak je starší ako 25 rokov,

je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla v obci v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami,

zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným značkám,

vodorovné dopravné značky sú nadradené zvislým dopravným značkám,

účastník cestnej premávky je povinný oznámiť to príslušnému úradu.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Pri prechádzaní cez cestu chodec

nie je povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod,

je povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod,

je povinný použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod len za nezníženej viditeľnosti.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Jazdci na zvieratách smú ísť

najviac dvaja vedľa seba,

len jednotlivo za sebou,

najviac traja vedľa seba.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

má uzatvorené havarijné poistenie,

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Dopravná nehoda je

každá udalosť, pri ktorej dôjde k poškodeniu vozidla ľubovoľným spôsobom,

udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba, poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo vznikne hmotná škoda prevyšujúca jeden a pol násobok väčšej škody podľa Trestného zákona,

udalosť v cestnej premávke, pri ktorej dôjde k stretu aspoň dvoch vozidiel.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných červených svetiel

ukladá povinnosť chodcom nevstupovať na vozovku,

znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred svetelným signalizačným zariadením,

znamená pre vodiča povinnosť znížiť rýchlosť jazdy.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám,

ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg,

ktorým to umožňuje dopravná značka,

vedených vodičom začiatočníkom.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

má uzatvorené havarijné poistenie,

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami.

Otázka č. 12 (za 2 body)
V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

staršie ako 15 rokov s telesnou výškou väčšou ako 160 cm,

len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb môže byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii,

len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii.

Otázka č. 13 (za 2 body)
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

vypnúť motor,

oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu,

vypnúť stretávacie svetlomety.

Otázka č. 14 (za 2 body)
Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,

smie použiť chodník, len ak v blízkosti nie sú žiadni chodci,

smie použiť chodník, len ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky,

nesmie použiť chodník a je povinný použiť ľavú krajnicu.

Otázka č. 15 (za 2 body)
Ak policajt vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou, znamená tento pokyn

Stoj! pre smer, ku ktorému stojí čelom alebo chrbtom,

Voľno pre smer, ku ktorému stojí bokom,

Pozor!; vodič vozidla idúceho zo smeru, v ktorom bola predtým premávka zastavená, je povinný pripraviť sa na jazdu; vodič vozidla idúceho v smere, ktorý bol predtým voľný, je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky; ak je už tak blízko, že by nemohol vozidlo bezpečne zastaviť, smie pokračovať v jazde.

Otázka č. 16 (za 2 body)
Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu

má prednosť v jazde, ak dopravnou značkou nie je ustanovené inak,

má vždy prednosť v jazde,

môže ohroziť vodiča jazdiaceho po kruhovom objazde.

Otázka č. 17 (za 2 body)
Vodič nesmie použiť

zimné pneumatiky v období od 15. novembra do 31. marca,

zvukové výstražné znamenie,

použiť na jazdu vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom Policajného zboru, Vojenskej polície, Železničnej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek.

Otázka č. 18 (za 2 body)
Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení,

smie používať pravú stranu chodníka, pričom nesmie ohroziť, ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodník,

smie používať chodník v celej šírke,

smie používať ľavú stranu chodníka, pričom smie obmedziť ostatné osoby používajúce chodník.

Otázka č. 19 (za 2 body)
Prenosnou zvislou dopravnou značkou sa rozumie

značka umiestnená na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku alebo na vozidle,

značka umiestnená na zelenom stĺpiku,

značka umiestnená ľubovoľným spôsobom 80 cm nad rovinou vozovky.

Otázka č. 20 (za 2 body)
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslňujúce svetlo bielej farby,

bezodkladne privolať odťahovú službu,

mať bezpečnostný odev oblečený.

Otázka č. 21 (za 1 body)
Hry detí na ceste sú dovolené

len v pešej zóne,

len v obytnej zóne,

len v školskej zóne.

Otázka č. 22 (za 1 body)
Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami

vodorovné dopravné značky sú nadradené zvislým dopravným značkám,

zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným značkám,

nadradená je dopravná značka umiestnená bližšie ku križovatke.

Otázka č. 23 (za 1 body)
Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený

žltou zástavkou s rozmermi najmenej 40 x 40 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou,

reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol,

vždy žltými a čiernymi pruhmi.

Otázka č. 24 (za 1 body)
Výstražné značky

upozorňujú na miesto, kde vodič motorového vozidla musí spomaliť a prípadne aj zastaviť vozidlo,

informujú účastníkov cestnej premávky o zmene organizácie dopravy,

upozorňujú na miesta, kde účastníkovi cestnej premávky hrozí nebezpečenstvo a kde musí dbať na zvýšenú opatrnosť.

Otázka č. 25 (za 1 body)
Pokyny policajta

nie sú nadradené svetelným signálom,

sú nadradené všeobecnej úprave cestnej premávky, dopravným značkám a svetelným signálom,

nie sú nadradené všeobecnej úprave cestnej premávky, avšak sú nadradené dopravným značkám a svetelným signálom.