Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 19 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 19. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 1 body)
Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

pravej strane,

ľavej strane,

ľavej strane a najviac jeden meter od vozidla.

Otázka č. 2 (za 1 body)
Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať

len pravú krajnicu,

len ľavú krajnicu,

ktorúkoľvek krajnicu alebo ktorýkoľvek okraj vozovky.

Otázka č. 3 (za 1 body)
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

o 1 m, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený žltou zástavkou s rozmermi najmenej 20 x 20 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou,

o 50 cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol,

o 50 cm musí byť vždy označený červenou odrazkou.

Otázka č. 4 (za 1 body)
Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

traja vedľa seba,

piati vedľa seba,

dvaja vedľa seba.

Otázka č. 5 (za 1 body)
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

o 1 m, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený žltou zástavkou s rozmermi najmenej 20 x 20 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou,

o 50 cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol,

o 0,5 m, musí byť vždy označený červenou odrazkou.

Otázka č. 6 (za 1 body)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

jeho dĺžka nesmie byť menšia ako 1,5 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m.

Otázka č. 7 (za 1 body)
Hry deti na ceste sú dovolené

len v obytnej zóne,

len v pešej zóne,

v obytnej a pešej zóne.

Otázka č. 8 (za 1 body)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 x 20 cm,

žltou zástavkou a štítkom s rozmermi najmenej 25 x 25 cm,

za zníženej viditeľnosti červeným neoslňujúcim svetlom.

Otázka č. 9 (za 1 body)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

žltou zástavkou a štítkom s rozmermi najmenej 25 x 25 cm,

za zníženej viditeľnosti červeným neoslňujúcim svetlom,

červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 x 20 cm.

Otázka č. 10 (za 1 body)
Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený

reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol,

červenou zástavkou s rozmermi najmenej 30 x 30 cm.

vždy žltými a čiernymi pruhmi.

Otázka č. 11 (za 1 body)
Cyklista musí mať za zníženej viditeľnosti

oblečený odev s nápisom "CYKLISTA",

pri jazde po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev,

pri jazde v pešej zóne, obytnej zóne a školskej zóne oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Otázka č. 12 (za 1 body)
Jazdci na zvieratách smú ísť

len jednotlivo za sebou,

najviac dvaja vedľa seba,

najviac traja vedľa seba.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7,5 cm,

priečnymi žltými a čiernymi pruhmi so šírkou najmenej 10 cm,

šikmými červenými pruhmi.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 0,5 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 1 m,

jej dĺžka musí byť väčšia ako 3 m.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie ísť po pravej krajnici,

po chodníku, ak sa tým neohrozujú chodci,

pri ľavom okraji vozovky alebo po ľavej krajnici.

Otázka č. 16 (za 1 body)
Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla

vztýčením ruky alebo zastavovacieho terča a za zníženej viditeľnosti červeným svetlom, ktorým pohybuje v hornom polkruhu,

kývaním ruky hore a dolu,

vodorovným kývaním ruky cez stred tela; na zdôraznenie tohto pokynu môže použiť znamenie píšťalkou.

Otázka č. 17 (za 1 body)
Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie ísť po pravej krajnici,

pri ľavom okraji vozovky alebo po ľavej krajnici,

po chodníku, ak sa tým neohrozujú chodci.

Otázka č. 18 (za 1 body)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

priečnymi žltými a čiernymi pruhmi so šírkou najmenej 10 cm,

priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7,5 cm,

šikmými červenými pruhmi.

Otázka č. 19 (za 1 body)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

jeho dĺžka nesmie byť menšia ako 1,5 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2 m.

Otázka č. 20 (za 1 body)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2 m,

jeho dĺžka nesmie byť menšia ako 1,5 m.

Otázka č. 21 (za 1 body)
Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

zastaviť vozidlo,

spomaliť jazdu,

zrýchliť jazdu.

Otázka č. 22 (za 1 body)
Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,

smie použiť chodník, len ak v blízkosti nie sú žiadni chodci,

nesmie použiť chodník a musí použiť ľavú krajnicu,

smie použiť chodník, len ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky.

Otázka č. 23 (za 1 body)
Cyklisti smú jazdiť

najviac dvaja vedľa seba,

bez držania riadidiel, ak v blízkosti nie sú motorové vozidlá,

len jednotlivo za sebou.

Otázka č. 24 (za 1 body)
Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce

chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou,

chrániť si zrak ochranným štítom,

mať na sebe oblečený odev červenej farby.

Otázka č. 25 (za 1 body)
Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky

na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev,

oblečený odev s nápisom "CYKLlSTA",

len pri jazde v obytnej zóne a školskej zóne oblečený reflexný bezpečnostný odev.