Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 2 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 2. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 1 body)
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

nedosahuje na rovine rýchlosť najmenej 50 km/h,

poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru,

nebolo v lehote jedného mesiaca po jeho prvom prihlásení do evidencie podrobené kontrole technického stavu.

Otázka č. 2 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

najmenej jeden zakladací klin pre každú nápravu motorového vozidla,

krieda na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody,

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník.

Otázka č. 3 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

protisklzové reťaze,

krieda a meracie pásmo na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody,

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník.

Otázka č. 4 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu,

výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,

sú poškodené lapače nečistôt.

Otázka č. 5 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo,

je katalyzátor výfukových plynov po lehote kalibrácie,

najvyšší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je nižšie ako 1500 mm nad rovinou vozovky.

Otázka č. 6 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

je poškodený lak na zadnom nárazníku,

z miesta vodiča nie je možné nastaviť pravé spätné zrkadlo,

výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený.

Otázka č. 7 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

dodatočne namontované svetelné zariadenia narúšajú výhľad z miesta spolujazdca,

najnižší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky,

niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo.

Otázka č. 8 (za 1 body)
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

musí to vodič po skončení jazdy oznámiť držiteľovi vozidla,

považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke.

Otázka č. 9 (za 1 body)
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h,

považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

možno také vozidlo používať len na účelových komunikáciách.

Otázka č. 10 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

dve náhradné uzavreté matice nábojov kolies,

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,

krieda a meracie pásmo na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody.

Otázka č. 11 (za 1 body)
Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný

zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené povinnou výbavou,

zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené zariadením na spájanie vozidiel,

zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby.

Otázka č. 12 (za 1 body)
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

vodič je povinný to po ukončení jazdy oznámiť držiteľovi vozidla,

považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,

červená zástavka s rozmermi najmenej 30 x 30 cm,

výstražný trojuholník ľubovoľného typu.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku,

z miesta vodiča nie je možné nastaviť pravé predné zrkadlo,

nedosahuje rýchlosť najmenej 80 km/h,

Otázka č. 15 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

je poškodený lak na zadnom nárazníku,

výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,

sa z miesta vodiča nedá nastaviť pravé predné zrkadlo.

Otázka č. 16 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

najmenej desaťlitrová zásoba pohonných hmôt a najmenej dvojlitrová zásoba chladiacej kvapaliny v osobitných nádobách; to neplatí pre jednostopové motorové vozidlá,

matice a skrutky na výrobcom predpísaný rozmer kolesa,

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník.

Otázka č. 17 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

sú poškodené lapače nečistôt,

nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti,

sú na tej istej náprave použité pneumatiky, ktoré nie sú zhodné.

Otázka č. 18 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

je na zadnom skle použitá schválená fólia,

mazivo používané vo vozidle nie je schválené výrobcom,

zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla.

Otázka č. 19 (za 1 body)
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h,

považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

možno také vozidlo používať len na účelových komunikáciách.

Otázka č. 20 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel,

nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti,

je vybavené pneumatikami rôznych rozmerov a konštrukcií alebo na tej istej náprave sú použité pneumatiky, ktoré nie sú zhodné.

Otázka č. 21 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

je katalyzátor výfukových plynov po lehote kalibrácie,

nie je na čelnom skle zatemňovací pás, ktorý umožňuje najmenej 50 % priepustnosti svetla,

niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich vodiča, nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku.

Otázka č. 22 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

je vybavené pneumatikami rôznych rozmerov a konštrukcií,

najnižší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky,

nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti.

Otázka č. 23 (za 1 body)
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou,

nemá aspoň kolesá prednej nápravy vybavené účinnými krytmi (blatníkmi, podbehmi),

má dodatočne namontované schválené svetelné zariadenia narúšajúce výhľad z miesta spolujazdca.

Otázka č. 24 (za 1 body)
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h,

považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

možno takéto vozidlo používať len na účelových komunikáciách.

Otázka č. 25 (za 1 body)
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

u vozidla kategórie L1e 1,5 mm,

u všetkých kategórií vozidiel 1,6 mm,

u vozidla kategórie L1e 1,0 mm.