Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 21 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 21. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

náhradné stierače,

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,

protisklzové reťaze.

Otázka č. 2 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

sú na tej istej náprave použité pneumatiky, ktoré nie sú zhodné,

je zhodný účinok prevádzkovej brzdy na kolesách tej istej nápravy,

nie je vybavené klimatizačným systémom.

Otázka č. 3 (za 1 body)
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

nemá tabuľku s evidenčným číslom čitateľnú zo vzdialenosti 50 m,

nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v osvedčení o evidencii alebo technickom osvedčení vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené,

nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel.

Otázka č. 4 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

má pneumatika na svojom vonkajšom obvode trhliny alebo poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú,

vozidlo nie je vybavené aspoň jedným hľadacím svetlometom so svetlom bielej farby,

diaľkové svetlomety nie je možné prepnúť na obrysové svietidlá.

Otázka č. 5 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

doplnkové zabezpečovacie elektronické alebo mechanické zariadenie,

doplnkové výstražné zariadenie umiestnené v zadnej časti vozidla,

v závislosti od kategórie vozidla predpísaná lekárnička.

Otázka č. 6 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo,

najvyšší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je nižšie ako 1500 mm nad rovinou vozovky,

nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel.

Otázka č. 7 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla

sú najmenej dvojlitrová zásoba maziva a najmenej dvojlitrová zásoba chladiacej kvapaliny v osobitných nádobách; to neplatí pre jednostopové motorové vozidlá,

sú matice a skrutky umožňujúce upevnenie výstražného zariadenia na vozidle,

je v závislosti od kategórie vozidla predpísaná lekárnička alebo autolekárnička.

Otázka č. 8 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

ťažná tyč s minimálnou dĺžkou 6 m určená na vlečenie vozidiel,

ťažné lano; to platí aj pre jednostopové motorové vozidlá,

príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka.

Otázka č. 9 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,

krieda a meracie pásmo na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody,

zásoba oleja a zásoba chladiacej kvapaliny v osobitných nádobách.

Otázka č. 10 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

zariadenie na spájanie vozidiel,

náradie potrebné na výmenu vzduchového filtra,

príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka.

Otázka č. 11 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

náhradné žiarovky na vnútorné osvetlenie batožinového priestoru

matice a skrutky na výrobcom predpísaný rozmer kolesa,

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník.

Otázka č. 12 (za 1 body)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej dvojlitrová zásoba náplne do ostrekovačov skiel,

kľúč na matice alebo skrutky kolies,

odrazové sklo oranžovej farby, ktoré je možné umiestniť na vozovku v prípade núdzového státia.

Otázka č. 13 (za 1 body)
Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1 je

zariadenie na bezdemontážnu opravu prevádzkovej brzdy,

kľúč na matice alebo skrutky kolies,

ťažná tyč určená na vlečenie vozidiel.

Otázka č. 14 (za 1 body)
Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo,

ktorého celková prípustná šírka vozidla presahuje 2200 mm,

ktoré nebolo v lehote jedného mesiaca po jeho prvom prihlásení do evidencie podrobené emisnej kontrole,

ktoré bolo pri kontrole originality vozidla, ak takejto kontrole podlieha, hodnotené výsledkom nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Otázka č. 15 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

sú na tej istej náprave použité rôzne pneumatiky,

najnižší bod činnej svietiacej plochy obrysových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky,

diaľkové svetlomety nie je možné prepnúť na obrysové svietidlá.

Otázka č. 16 (za 1 body)
Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

nedosahuje rýchlosť najmenej 100 km/h,

poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru,

nemá funkčné osvetlenie batožinového priestoru.

Otázka č. 17 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti,

stav ovládacieho pedálu a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha neumožňujú bezpečné ovládanie prevádzkovej brzdy,

nie sú aspoň kolesá prednej nápravy vybavené účinnými krytmi (blatníkmi, podbehmi).

Otázka č. 18 (za 1 body)
Prívesy za osobné automobily

smú sa používať na prepravu osôb, rýchlosť jazdy však nesmie prekročiť 60 km/h,

sa nesmú používať na prepravu osôb,

sa nesmú používať na prepravu osôb; to neplatí pre obytné prívesy za osobné automobily, ktoré sa môžu používať na prepravu osôb.

Otázka č. 19 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu,

výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,

nie je na čelnom skle zatemňovací pás, ktorý umožňuje najmenej 50 % priepustnosti svetla.

Otázka č. 20 (za 1 body)
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

vodič je povinný po ukončení jazdy oznámiť to držiteľovi vozidla,

považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke.

Otázka č. 21 (za 1 body)
Prívesy za osobné automobily

smú sa používať na prepravu osôb, rýchlosť jazdy však nesmie prekročiť 60 km/h,

sa nesmú používať na prepravu osôb,

sa nesmú používať na prepravu osôb; to neplatí pre obytné prívesy za osobné automobily, ktoré sa môžu používať na prepravu osôb.

Otázka č. 22 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

je poškodený lak na zadnom nárazníku,

výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,

z miesta vodiča nie je možné nastaviť pravé predné zrkadlo.

Otázka č. 23 (za 1 body)
Prívesy za osobné automobily

sa nesmú používať na prepravu osôb,

smú sa používať na prepravu osôb, rýchlosť jazdy však nesmie prekročiť 60 km/h,

sa nesmú používať na prepravu osôb; to neplatí pre obytné prívesy za osobné automobily, ktoré sa môžu používať na prepravu osôb.

Otázka č. 24 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo,

najvyšší bod činnej svietiacej plochy stretávacích svetiel je nižšie ako 1200 mm nad rovinou vozovky,

nie je vybavené klimatizačným systémom.

Otázka č. 25 (za 1 body)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

sú poškodené lapače nečistôt,

vozidlo nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel,

pneumatika alebo disk kolesa je nadmerne poškodený.