Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 3 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 3. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Križovatkou sa rozumie

miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú,

mimoúrovňové kríženie cesty so železnicou,

miesto, v ktorom cesta mení smer.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Vozovkou sa rozumie

spevnená časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel,

časť cesty určená len na premávku nemotorových vozidiel,

cesta vrátane krajnice a chodníka.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

pohonič záprahového vozidla a osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 150 cm,

vodič každého nemotorového vozidla, ktoré sa pohybuje rýchlosťou menšou ako 30 km/h,

osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

tlačí bicykel alebo motocykel,

jazdí na bicykli alebo tlačí bicykel alebo motocykel,

jazdí na bicykli alebo na motocykli.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Nemotorovým vozidlom sa rozumie

vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, električka a trolejbus,

vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily,

aj motorové vozidlo, ktorého pohotovostná hmotnosť nepresahuje 400 kg.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

časť cesty určená predovšetkým na premávku električky,

časť cesty, na ktorej je povolená len premávka električky a nemotorových vozidiel,

časť cesty určená na premávku električky, vlaku a iného dráhového vozidla.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Motorovým vozidlom sa rozumie

koľajové a nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom,

vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou motocykla, traktora a motorového ručného vozíka,

nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom a trolejbus.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Hranicou križovatky sa rozumie

kolmica na os vozovky vedená stredom priechodu pre chodcov,

kolmica na os vozovky vo vzdialenosti desať metrov od miesta, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky,

miesto vyznačené príslušnou vodorovnou dopravnou značkou; kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

každé vozidlo, ktoré prepravuje náklad, ktorý presahuje celkovú dĺžku alebo šírku takéhoto vozidla,

všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov,

chodec prechádzajúci cez priechod pre chodcov.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Dať prednosť v jazde sa rozumie

povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy,

povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť smer jazdy, môže však zmeniť rýchlosť jazdy,

povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť rýchlosť jazdy, môže však zmeniť smer jazdy.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Zníženou viditeľnosťou sa rozumie

taká viditeľnosť, keď vodič motorového vozidla z dôvodu znečistenia alebo poškodenia skiel nevidí dostatočne zreteľne ostatných účastníkov cestnej premávky,

viditeľnosť v čase od 18.00 do 7.00 hodiny a od 1. júla do 31. augusta len od 20.00 do 6.00 hodiny,

taká viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť

vodiča počínať si tak, aby inému vodičovi nijako neprekážal,

účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy,

chodca prechádzajúceho cez priechod pre chodcov neobmedziť motorové vozidlá prichádzajúce sprava.

Otázka č. 13 (za 2 body)
Neobmedzením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal,

nerozptyľovať pozornosť vodiča hlasitým hovorom, telefonovaním, pitím nápojov alebo inou obdobnou činnosťou,

za žiadnych okolností nevyrušovať vodiča predchádzaného vozidla dávaním zvukového výstražného znamenia alebo svetelného výstražného znamenia.

Otázka č. 14 (za 2 body)
Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nijako neprekážal,

počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo,

neobchádzať ani nepredchádzať vozidlo prepravujúce nebezpečné veci a jazdiť za takýmto vozidlom vo vzdialenosti najmenej 50 m.

Otázka č. 15 (za 2 body)
Chodníkom sa rozumie

len komunikácia alebo časť cesty označená príslušnou dopravnou značkou,

komunikácia alebo časť cesty určená predovšetkým pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom,

pravá krajnica; kde krajnica nie je, rozumie sa chodníkom pravý okraj vozovky široký jeden meter.

Otázka č. 16 (za 2 body)
Státím sa rozumie

uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,

prerušenie jazdy na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu,

len také uvedenie vozidla do pokoja, ktoré nepresiahne čas 15 minút.

Otázka č. 17 (za 2 body)
Neobmedzením sa rozumie povinnosť

účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal,

spolujazdca nerozptyľovať pozornosť vodiča hlasitým hovorom, telefonovaním, pitím nápojov alebo inou obdobnou činnosťou,

vodiča za žiadnych okolností nevyrušovať vodiča predchádzaného vozidla dávaním zvukového výstražného znamenia alebo svetelného výstražného znamenia.

Otázka č. 18 (za 2 body)
Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

do takejto križovatky vchádza,

dôjde k núdzovému zastaveniu vozidla alebo k dopravnej nehode,

z takej križovatky vychádza.

Otázka č. 19 (za 2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motoro¬vého vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

má uzatvorené havarijné poistenie,

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami.

Otázka č. 20 (za 2 body)
Vodič nesmie

znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť, ak tým ohrozí bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,

zastaviť vľavo na jednosmernej ceste,

znížiť náhle rýchlosť jazdy za žiadnych okolností.

Otázka č. 21 (za 2 body)
Vodič malého motocykla

nesmie jazdiť po pravej krajnici za žiadnych okolností,

smie jazdiť po pravej krajnici len pri obchádzaní a vyhýbaní,

smie jazdiť po pravej krajnici, len ak tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov.

Otázka č. 22 (za 2 body)
Vodič

môže počas vedenia vozidla obsluhovať telefónny prístroj,

nesmie počas vedenia vozidla počúvať rádio,

nesmie počas vedenia vozidla používať telefónny prístroj, okrem telefonovania s použitím systému "voľné ruky".

Otázka č. 23 (za 2 body)
Vozidlom sa rozumie

len motorové vozidlo,

motorové a nemotorové vozidlo okrem zvláštneho motorového vozidla a bicykla,

motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka.

Otázka č. 24 (za 2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

má uzatvorené havarijné poistenie.

Otázka č. 25 (za 2 body)
Vodičom sa rozumie

osoba, ktorá najmä vedie motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlačí sánky,

len osoba, ktorá vedie motorové vozidlo,

osoba, ktorá vedie vozidlo.