Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 4 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 4. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie,

diaľkové svetlomety,

svetlá vo vnútri vozidla.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Účastník cestnej premávky

je povinný dbať na výstražné dopravné značky, zákazové dopravné značky a svetelné signály; na iné dopravné značky a dopravné zariadenia je povinný dbať len vodič motorového vozidla,

nie je povinný dbať na dopravné zariadenia,

je povinný poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Hranicou križovatky sa rozumie

kolmica na os vozovky vedená stredom priechodu pre chodcov,

kolmica na os vozovky vo vzdialenosti desať metrov od miesta, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky,

miesto vyznačené príslušnou vodorovnou dopravnou značkou; kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

vozovka určená na premávku električky, vlaku a iného dráhového vozidla,

časť cesty, na ktorej je povolená len premávka električky a nemotorových vozidiel,

časť cesty určená predovšetkým na premávku električky.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

má uzatvorené havarijné poistenie.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodičom sa rozumie

osoba, ktorá vedie vozidlo,

osoba, ktorá najmä vedie motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlačí sánky,

len osoba, ktorá vedie motorové vozidlo.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Zastavením vozidla sa rozumie

prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča,

každé prerušenie jazdy,

uvedenie motorového vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Vodičom sa rozumie

osoba, ktorá vedie vozidlo,

osoba, ktorá najmä vedie motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí motocykel, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlačí sánky,

len osoba, ktorá vedie motorové vozidlo.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

má uzatvorené havarijné poistenie.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie,

diaľkové svetlomety,

svetlá vo vnútri vozidla.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Zastavením vozidla sa rozumie

každé prerušenie jazdy,

uvedenie motorového vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb,

prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

svetlá vo vnútri vozidla,

diaľkové svetlomety,

stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie.

Otázka č. 13 (za 2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

má uzatvorené havarijné poistenie,

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami.

Otázka č. 14 (za 2 body)
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

každé vozidlo, ktoré prepravuje náklad, ktorý presahuje celkovú dĺžku alebo šírku takéhoto vozidla,

každý účastník cestnej premávky, ktorý porušil pravidlá cestnej premávky,

všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov

Otázka č. 15 (za 2 body)
Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla s výnimkou prípadu, keď

dáva znamenie o zmene smeru jazdy,

jazdí rýchlosťou nižšou ako 50 km/h,

má dostatočnú prax vo vedení motocykla.

Otázka č. 16 (za 2 body)
Státím sa rozumie

prerušenie jazdy na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu,

len také uvedenie vozidla do pokoja, ktoré nepresiahne čas 15 minút,

uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie.

Otázka č. 17 (za 2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

povinní podstatne zvýšiť rýchlosť jazdy,

takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo, len ak sú cyklisti mladší ako 12 rokov,

takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky.

Otázka č. 18 (za 2 body)
Zastavením vozidla sa rozumie

každé prerušenie jazdy,

prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča,

uvedenie motorového vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb, najviac však na tri minúty.

Otázka č. 19 (za 2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami,

je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

má uzatvorené havarijné poistenie.

Otázka č. 20 (za 2 body)
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

svetlá vo vnútri vozidla,

diaľkové svetlomety,

stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie.

Otázka č. 21 (za 2 body)
Predchádza sa

vpravo; vľavo sa predchádza len motocykel,

vľavo za každých okolností,

vľavo; vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy.

Otázka č. 22 (za 2 body)
Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe,

ktorá je mladšia ako 25 rokov, aj keď inak spĺňa ustanovené podmienky,

ktorej totožnosť nepozná,

ktorá nemá najmenej dvojročnú prax vo vedení motorových vozidiel.

Otázka č. 23 (za 2 body)
Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci

z pravého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu,

z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu,

z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu smie ohroziť vodiča prechádzajúceho do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu.

Otázka č. 24 (za 2 body)
Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas

prepravy nebezpečného nákladu,

núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky,

jazdy na diaľnici rýchlosťou nižšou ako 80 km/h.

Otázka č. 25 (za 2 body)
Vodič je povinný

sledovať situáciu v cestnej premávke len počas jazdy na diaľnici, na rýchlostnej ceste, na ceste l. triedy a obci,

venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke,

venovať sa plne vedeniu vozidla; sledovať situáciu v cestnej premávke je povinný len v niektorých osobitných prípadoch, najmä počas jazdy vyššou rýchlosťou a prepravy nebezpečných veci.