Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 6 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 6. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Vodič nesmie

ohroziť chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,

dať prednosť chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov, ak by na ten účel musel zastaviť vozidlo,

zastaviť a stáť na účelovej komunikácii mimo obce.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

je povinný vždy zastaviť vozidlo,

je povinný mu dať prednosť v jazde,

nie je povinný mu to umožniť.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Vodič je povinný

prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám za zníženej viditeľnosti,

zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od vozidla na dobu, ktorá presiahne 30 minút,

zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od vozidla mimo jeho dohľad.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť

pri otáčaní a cúvaní,

vždy, ak je to potrebné na vykonanie ktoréhokoľvek jazdného úkonu,

len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič

môže počas vedenia vozidla telefonovať alebo inak používať telefónny prístroj,

nesmie počas vedenia vozidla telefonovať alebo inak používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím systému voľné ruky,

nesmie počas vedenia vozidla počúvať rádio.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

110 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste nemá rýchlosť jazdy obmedzenú,

90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 130 km/h,

80 km/h.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy,

nesmie ohroziť ani obmedziť vodiča protiidúceho vozidla,

smie ohroziť vodiča jazdiaceho za ním,

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí

vpravo; vľavo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vpravo bráni prekážka alebo ak je to bezpečnejšie s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu,

vľavo; vpravo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vľavo bráni prekážka,

za každých okolností vľavo.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako

10 m od začiatku a 5 m od konca nástupného ostrovčeka,

10m od začiatku a 10m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka,

5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu,

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

môže ohroziť vodiča jazdiaceho v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak

okuliarmi a ochranným štítom za každých okolností,

okuliarmi len pri snežení alebo v daždi,

najmä okuliarmi alebo ochranným štítom, ak sa tým nezníži bezpečnosť jazdy, najmä v hmle, pri snežení alebo v daždi.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,

vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu má prednosť v jazde,

má prednosť v jazde vždy vodič vozidla s vyššou hmotnosťou,

vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu; to neplatí, ak ide o striedavé radenie upravené príslušnou dopravnou značkou.

Otázka č. 13 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 130 km/h,

110 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste nemá rýchlosť jazdy obmedzenú,

80 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 120 km/h.

Otázka č. 14 (za 2 body)
Vodič motocykla a jeho spolujazdec nesmú počas jazdy

jesť, piť ani fajčiť,

hlasito rozprávať,

používať za zníženej viditeľnosti ochrannú prilbu.

Otázka č. 15 (za 2 body)
Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť

pri otáčaní a cúvaní,

len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky,

vždy, ak je to potrebné na vykonanie akéhokoľvek jazdného úkonu.

Otázka č. 16 (za 2 body)
Vodič smie zastaviť a stáť

na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,

v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,

na vnútornom jazdnom pruhu.

Otázka č. 17 (za 2 body)
Pri vchádzaní na električkový koľajový pás a pri jeho prechádzaní vodič

môže podľa okolností obmedziť električku v jazde, nesmie ju však ohroziť,

nesmie ohroziť ani obmedziť električku v jazde,

môže prekážať v jazde električke len v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie jazdného úkonu.

Otázka č. 18 (za 2 body)
V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla použiť na jazdu

len pravý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy sa môžu používať len na predchádzanie alebo na odbočovanie,

len ľavý jazdný pruh; ostatné jazdné pruhy smie používať len vodič nemotorového vozidla,

ktorýkoľvek jazdný pruh.

Otázka č. 19 (za 2 body)
Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla okrem prípadu, keď

jazdí rýchlosťou nižšou ako 50 km/h,

dáva znamenie o zmene smeru jazdy,

má dostatočnú prax vo vedení motocykla.

Otázka č. 20 (za 2 body)
Pozdĺž električky sa jazdí

vpravo, ak nie je dopravnou značkou povolená jazda vľavo,

vľavo, ak nie je dopravnou značkou povolená jazda vpravo,

za každých okolností vľavo.

Otázka č. 21 (za 2 body)
Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km/h použiť na jazdu

výhradne dva jazdné pruhy najbližšie k pravému okraju vozovky; v ostatných jazdných pruhoch vodič smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie,

výhradne pravý jazdný pruh; v ostatných jazdných pruhoch nesmie jazdiť za žiadnych okolností,

len ľavý jazdný pruh.

Otázka č. 22 (za 2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak

nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie,

by bol pritom nútený vojsť na električkový koľajový pás v úrovni vozovky,

pred ním jazdí vozidlo pravidelnej verejnej dopravy osôb.

Otázka č. 23 (za 2 body)
Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci

z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu,

z pravého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu,

z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu smie ohroziť vodiča prechádzajúceho do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu.

Otázka č. 24 (za 2 body)
Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí

v pravom jazdnom pruhu; v ostatných jazdných pruhoch sa smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie,

v ľavom jazdnom pruhu,

v ktoromkoľvek jazdnom pruhu.

Otázka č. 25 (za 2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením

je povinná toto zariadenie použiť,

je povinná toto zariadenie použiť len počas jazdy mimo obce,

nie je povinná toto zariadenie použiť, ak sedí na zadnom sedadle.