Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 8 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 8. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

svieti prerušované biele svetlo,

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn vodorovným kývaním ruky s červenou zástavkou cez stred tela,

sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde

protiidúcim vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb, ak tieto odbočujú vľavo,

prvému vozidlu idúcemu za ním,

električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu,

nesmie ohroziť vodičov ostatných vozidiel,

nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

vodič jazdiaci v tomto pruhu nie je povinný mu dať prednosť v jazde.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí

v ktoromkoľvek jazdnom pruhu,

v ľavom jazdnom pruhu; ostatné jazdné pruhy smie používať len vodič nemotorového vozidla,

v pravom jazdnom pruhu; v ostatných jazdných pruhoch sa smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič pri odbočovaní nesmie

dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

ohroziť vodiča idúceho za ním,

dávať znamenie o zmene smeru jazdy, ak odbočuje na miesto mimo cesty.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho, vodič smie cúvať

na priechode pre chodcov,

na križovatke s riadenou premávkou,

na jednosmernej ceste.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac

90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste 130 km/h.

110km/h,

100 km/h, na diaľnici a na rýchlostnej ceste 160 km/h.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Pozdĺž električky sa jazdí

vľavo, ak nie je dopravnou značkou povolená jazda vpravo,

za každých okolností vľavo,

vpravo, ak nie je dopravnou značkou povolená jazda vľavo.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, sa smie prechádzať

len priečne, a to na mieste na to prispôsobenom,

na ktoromkoľvek mieste, a to vždy priečne,

na ktoromkoľvek mieste, ak nie je v blízkosti električka.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť

vpravo, pri pravom okraji vozovky alebo jazdného pruhu,

vpravo, po pravej krajnici,

vľavo, pri ľavom okraji vozovky alebo jazdného pruhu.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť

v obci kolmo, prípadne šikmo na okraj vozovky,

na moste,

vľavo na jednosmernej ceste.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť

na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako 25 m pred ním,

na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi,

na jednosmernej ceste vľavo.

Otázka č. 13 (za 2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak

by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť,

pred ním jazdí zvláštne motorové vozidlo,

na to v obci neupozornil vodiča predchádzaného vozidla zvukovým výstražným znamením.

Otázka č. 14 (za 2 body)
Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať

vzdialenosť minimálne 10 m,

takú vzdialenosť, aká je potrebná na zastavenie vozidla z rýchlosti 60 km/h,

takú vzdialenosť, aby mohol včas znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo, ak vodič vozidla jazdiaceho pred ním zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví.

Otázka č. 15 (za 2 body)
Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním

jazdiť vo vzdialenosti najmenej 40 m,

dodržiavať takú vzdialenosť, aby zreteľne videl v ňom sediace osoby,

dodržiavať takú vzdialenosť, aby mohol včas znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo, ak vodič vozidla jazdiaceho pred ním zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví.

Otázka č. 16 (za 2 body)
Vodič v úseku zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb

je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť,

je povinný zastaviť vozidlo,

je povinný zapnúť zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel.

Otázka č. 17 (za 2 body)
Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať

v obci zvukové výstražné znamenie na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla,

znamenie o zmene smeru jazdy,

znamenie o zmene smeru jazdy len za zníženej viditeľnosti.

Otázka č. 18 (za 2 body)
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

na parkovisku,

v obytnej zóne,

na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie.

Otázka č. 19 (za 2 body)
Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť

vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy,

vodičom všetkých vozidiel nachádzajúcich sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka cestnej premávky, jej obídenie,

jej obídenie len vodičom vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb.

Otázka č. 20 (za 2 body)
Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

80 km/h,

60 km/h,

90 km/h.

Otázka č. 21 (za 2 body)
V obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac

50 km/h; a ak ide po diaľnici v obci alebo po rýchlostnej ceste v obci, najviac 90 km/h,

60 km/h; a ak ide po diaľnici v obci, najviac 110 km/h,

80 km/h; a ak ide po diaľnici v obci, najviac 100 km/h.

Otázka č. 22 (za 2 body)
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu

zľava,

po jednosmernej ceste,

sprava.

Otázka č. 23 (za 2 body)
Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, je vodič iného vozidla povinný

zastaviť vozidlo; ak je na zastávke viac vozidiel, vodič je povinný zastaviť vozidlo za posledným z nich,

zastaviť len vtedy, ak autobus, prípadne trolejbus zastaví pri okraji vozovky,

zastaviť len na pokyn vodiča takého vozidla.

Otázka č. 24 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

100 km/h; na medzinárodných trasách 130 km/h,

90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 130 km/h,

80 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 120 km/h.

Otázka č. 25 (za 2 body)
Vodič predchádzaného vozidla nesmie

okrem zvyšovania rýchlosti jazdy nijako brániť predchádzaniu,

zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu,

znižovať rýchlosť jazdy.