Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné predpisy a vyhláška 9 - testy z autoškoly
(25 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné predpisy a vyhláška 9. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť

na miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel,

v obci na ceste 1. triedy,

kolmo na okraj cesty v obci.

Otázka č. 2 (za 2 body)
Pri zastavení a státí vodič je povinný

čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta,

ponechať bočný odstup od vozidla najmenej 1,5 m,

použiť vždy prenosný výstražný trojuholník.

Otázka č. 3 (za 2 body)
Vodič sa nesmie otáčať

na železničnom priecestí a vo vzdialenosti 200 m pred ním,

na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti,

na žiadnej križovatke.

Otázka č. 4 (za 2 body)
Vlečenie motorového vozidla s prívesom je

zakázané; vliecť sa nesmie ani motorové vozidlo s návesom,

dovolené, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť vlečeného vozidla a prívesu nepresahuje 3500 kg,

zakázané; smie sa však vliecť motorové vozidlo s návesom.

Otázka č. 5 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa

20 m za označníkom zastávky,

10m za označníkom zastávky,

5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním.

Otázka č. 6 (za 2 body)
Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, vodič obchádzajúci prekážku nesmie

dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

jazdiť za žiadnych okolností rýchlosťou vyššou ako 15 km/h,

ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu.

Otázka č. 7 (za 2 body)
Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla,

mimo obce,

v obci,

v obci aj mimo obce.

Otázka č. 8 (za 2 body)
Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia

nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke, to neplatí, ak vodič zastavuje vozidlo v križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava,

dovoľuje pokračovať v jazde za križovatkou len zníženou rýchlosťou,

nedovoľuje pokračovať v jazde za križovatkou rýchlosťou vyššou ako 60 km/h.

Otázka č. 9 (za 2 body)
Pri jazde v pripájacom alebo v odbočovacom pruhu sa

nesmie vpravo predchádzať vozidlo idúce v priebežnom pruhu,

nesmie jazdiť vyššou rýchlosťou, ako jazdia vozidlá v priebežnom pruhu,

smie vpravo predchádzať aj vozidlo idúce v priebežnom pruhu.

Otázka č. 10 (za 2 body)
Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, smie sa prechádzať

na ktoromkoľvek mieste, a to vždy priečne,

na ktoromkoľvek mieste, ak nie je v blízkosti električka,

len priečne, a to na mieste prispôsobenom na to.

Otázka č. 11 (za 2 body)
Znamenie dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým

nezačne meniť smer jazdy,

mení smer jazdy, vybočuje z neho alebo kým vozidlo nezaujme miesto v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza,

nezačne vybočovať zo smeru jazdy.

Otázka č. 12 (za 2 body)
Pri vchádzaní z miesta mimo cesty na cestu vodič

nie je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste,

je povinný dať prednosť v jazde len vozidlu idúcemu po ceste sprava,

je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste.

Otázka č. 13 (za 2 body)
Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v obci vodiči ostatných vozidiel

nie sú povinní umožniť vyjdenie zo zastávky,

sú povinní umožniť vyjdenie zo zastávky, len ak sú v tomto vozidle prepravované deti,

sú povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla.

Otázka č. 14 (za 2 body)
Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo,

nesmie sa jej vyhýbať vľavo,

vyhýba sa jej vľavo,

môže na vyhýbanie použiť aj chodník.

Otázka č. 15 (za 2 body)
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti,

na železničnom priecestí a vo vzdialenosti 500 m pred ním,

v obytnej zóne.

Otázka č. 16 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako

80 m pred nimi a 80 m za nimi,

15 m pred nimi a 15 m za nimi,

160 m pred nimi a 160 m za nimi.

Otázka č. 17 (za 2 body)
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie

v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty,

mimo obce zastaviť a stáť šikmo na okraj cesty,

v obci aj mimo obce zastaviť a stáť kolmo na okraj cesty.

Otázka č. 18 (za 2 body)
Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac

90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste 130 km/h,

110 km/h,

80 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste 120 km/h.

Otázka č. 19 (za 2 body)
Vodič nesmie predchádzať

na križovatke a 200 m pred ňou,

vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy,

pri jazde cez železničné priecestie.

Otázka č. 20 (za 2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak

by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr,

pred ním jazdí zvláštne motorové vozidlo,

na to v obci neupozornil vodiča predchádzaného vozidla zvukovým výstražným znamením.

Otázka č. 21 (za 2 body)
Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

včas pred začatím takéhoto jazdného úkonu,

až po začatí takéhoto jazdného úkonu,

až po ukončení takéhoto jazdného úkonu.

Otázka č. 22 (za 2 body)
Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka "Stoj, daj prednosť v jazde!", vodič je povinný zastaviť vozidlo

na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať,

vo vzdialenosti najmenej 80 m pred železničným priecestím,

len vtedy, ak prichádzajú vozidlá v protismere.

Otázka č. 23 (za 2 body)
Vodič vždy pri zmene smeru jazdy alebo pri vybočovaní z neho je povinný

dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

použiť osobitné zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel,

zaradiť druhý prevodový stupeň.

Otázka č. 24 (za 2 body)
Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde

protiidúcim vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb, ak tieto odbočujú vľavo,

električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo,

prvému vozidlu idúcemu za ním.

Otázka č. 25 (za 2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť

v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,

v žiadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,

v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty.