Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné značky 11 - testy z autoškoly
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné značky 11. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)

Táto dopravná značka

informuje o smere a priebehu obchádzky alebo odklonovej trasy z dôvodu uzavretia pozemnej komunikácie,

vyznačuje zónu s dopravným obmedzením začínajúcu od tejto dopravnej značky,

informuje o dopravnom obmedzení v časti obce.

Otázka č. 2 (za 2 body)

Táto dopravná značka

vyznačuje zníženie počtu jazdných pruhov,

je návesťou pred obchádzkou,

informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o smeroch k vyznačeným cieľom a o počte a usporiadaní jazdných pruhov.

Otázka č. 3 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

dopravná nehoda,

zníženie počtu jazdných pruhov,

striedavé radenie.

Otázka č. 4 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky,

návesť pred križovatkou,

zvýšenie počtu jazdných pruhov.

Otázka č. 5 (za 2 body)

Táto dopravná značka

informatívne označuje začiatok obce v jazyku národnostnej menšiny,

označuje hranicu kraja v jazyku národnostnej menšiny,

informuje o názve rieky, pohoria, prírodnej rezervácie, okresu, kraja, časti obce a podobne.

Otázka č. 6 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka vyznačuje

začiatok úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

koniec úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

koniec úseku s jednosmernou premávkou.

Otázka č. 7 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka vyznačuje

dĺžku úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

vzdialenosť k najbližšej križovatke.

Otázka č. 8 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym státím,

parkovisko - parkovacie miesta s kolmým státím,

parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku.

Otázka č. 9 (za 2 body)

Táto dopravná značka informuje

o smere a dĺžke obchádzky,

o smere a prípadne o vzdialenosti k časti obce,

o názve najbližšej križovatky.

Otázka č. 10 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

koniec viacerých zákazov,

koniec obce,

koniec obytnej zóny.

Otázka č. 11 (za 2 body)

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje

hlavnú cestu, a to najmä v obci, a vyznačuje skutočný tvar križovatky a aj hlavnú a vedľajšiu cestu,

križovatku, na ktorej nie je prednosť v jazde upravená dopravnými značkami,

vedľajšiu cestu a križovatku.

Otázka č. 12 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary do súvislej čiary,

prikázaný smer jazdy cez križovatku,

prikázaný smer jazdy vpravo.

Otázka č. 13 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

jazdný pruh pre pomalé vozidlá,

zastávkový pruh,

zvýšenie počtu jazdných pruhov.

Otázka č. 14 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

obmedzenie v jazdných pruhoch,

jazdný pruh vyhradený pre nákladné automobily,

prikázaný smer jazdy pre pomalé vozidlá.

Otázka č. 15 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

odporúčané rýchlosti,

všeobecné najvyššie dovolené rýchlosti,

obmedzenie v jazdných pruhoch.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka vyznačuje

vyústenie dvoch po sebe nasledujúcich lesných alebo poľných ciest na cestu,

úsek platnosti značky, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

skutočný tvar dvoch po sebe nasledujúcich križovatiek a aj hlavnú a vedľajšiu cestu.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

pozor, deti,

obytná zóna,

označenie začiatku obce.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,

vodič sa riadi významom pravej čiary z tejto dvojice čiar,

vodič sa riadi významom ľavej čiary z tejto dvojice čiar,

riadi sa premávka v jazdných pruhoch svetelnými signálmi.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo zasahovať nákladom,

miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia kolmo na okraj vozovky,

miesto, kde je zakázané zastavenie a státie.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

obec,

zvýšenie počtu jazdných pruhov,

návesť pred križovatkou.