Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné značky 13 - testy z autoškoly
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné značky 13. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)

Táto dopravná značka

vyznačuje okraj cesty,

vyznačuje jazdné pruhy, predchádza značke "Pozdĺžna súvislá čiara" alebo upozorňuje na nebezpečné miesta (zákrutu, križovatku a podobne),

vyznačuje úsek, kde je zakázané zastavenie a státie.

Otázka č. 2 (za 2 body)

Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,

vodič sa riadi významom pravej čiary z tejto dvojice čiar,

vodič sa riadi významom ľavej čiary z tejto dvojice čiar,

riadi sa premávka v jazdných pruhoch svetelnými signálmi.

Otázka č. 3 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

obmedzenie v jazdných pruhoch,

jazdný pruh vyhradený pre pomalé vozidlá,

prikázaný smer jazdy pre pomalé vozidlá.

Otázka č. 4 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

obytná zóna,

obec,

smerová tabuľa k miestnemu cieľu.

Otázka č. 5 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka vyznačuje

vzdialenosť k miestu, od ktorého začína platiť značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

smer obchádzky,

úsek, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

Otázka č. 6 (za 2 body)

Táto dopravná značka

označuje miesto, kde možno vľavo obchádzať električku, ktorá stojí na zastávke,

informuje o spôsobe obchádzania prekážky na ceste,

označuje uzávierku električkovej trate.

Otázka č. 7 (za 2 body)

Toto dopravné zariadenie je

spomaľovací prah,

smerovka pre policajtov,

smerový stĺpik

Otázka č. 8 (za 2 body)

Táto zábrana vyznačuje

uzavretie časti šírky cesty; šípky smerujú k voľnej časti cesty,

uzávierku celej šírky cesty,

úsek cesty s jednosmernou premávkou.

Otázka č. 9 (za 2 body)

Táto dopravná značka

vyznačuje úsek, kde je zakázané zastavenie,

oddeľuje okraj vozovky od cestičky pre cyklistov,

vyznačuje úsek, kde je zakázané státie.

Otázka č. 10 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka umiestnená pod zákazovou značkou

obmedzuje platnosť značky na vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je menšia ako údaj uvedený na tabuľke,

obmedzuje platnosť zákazu na vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na tabuľke; pri jazdnej súprave rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel,

vyznačuje najvyššie dovolené zaťaženie vozidla pripadajúce na dvojnápravu.

Otázka č. 11 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka označuje

vyhradené, parkovacie miesto pre vozidlá vedené osobou sluchovo postihnutou,

obytnú zónu,

vyhradené parkovacie miesto pre osobu so zdravotným postihnutím.

Otázka č. 12 (za 2 body)

Táto dopravná značka

vyznačuje na cestičke pre cyklistov určený smer jazdy cyklistov,

je návesťou pred priechodom pre cyklistov,

vyznačuje na cestičke pre cyklistov smer jazdy motocyklov, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nepresahuje 45 km/h.

Otázka č. 13 (za 2 body)

Táto dopravná značka

je návesťou pred priechodom pre cyklistov,

vyznačuje na cestičke pre cyklistov určený smer jazdy cyklistov,

vyznačuje priechod pre cyklistov.

Otázka č. 14 (za 2 body)

Takéto označenie sa môže použiť na

vyznačenie parkoviska sanitných vozidiel,

vozidle červeného kríža,

vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Otázka č. 15 (za 2 body)

Prechádzať túto značku alebo ju nákladom presahovať

je zakázané, ak to nie je potrebné na otáčanie,

je zakázané, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto ležiace mimo cesty alebo na vchádzanie na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty,

je vždy zakázané.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka

vyznačuje okraj vozovky,

vyznačuje cestičku pre cyklistov,

vyznačuje hranicu križovatky; to neplatí, ak sa táto značka použije ako pomocná čiara na zastavenie vozidla v priestore križovatky.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto zábrana vyznačuje

uzávierku časti šírky cesty,

trvalú prekážku na ceste,

uzávierku celej šírky cesty.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou

majú zhodný význam ako značka Pozdĺžna súvislá čiara; môžu vymedzovať aj priestor, do ktorého je zakázané vchádzať,

vyznačujú blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary v súvislú čiaru,

majú zhodný význam ako značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto vodiaca tabuľa označuje

najmä nebezpečnú zákrutu,

úsek cesty s nebezpečným stúpaním,

úplnú uzávierku cesty.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

miesto vjazdu vozidiel na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty,

dovolené zastavenie a státie kolmo alebo šikmo na okraj vozovky,

priechod pre cyklistov.