Testy z autoškoly on-line

Test Dopravné značky 14 - testy z autoškoly
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online autoškola teste Test Dopravné značky 14. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka vyznačuje

vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

dĺžku úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

vzdialenosť od začiatku cesty.

Otázka č. 2 (za 2 body)

Tieto žlté a čierne pruhy označujú

čiastočnú uzávierku cesty,

trvalú prekážku (pilier, stenu a podobne),

dočasnú prekážku cestnej premávky (materiál na ceste a podobne).

Otázka č. 3 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

zákaz zastavenia a státia pre autobusy alebo trolejbusy,

parkovisko vyhradené pre autobusy alebo trolejbusy,

priestor zastávky autobusu alebo trolejbusu.

Otázka č. 4 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka

vyznačuje druh vozidla, na ktoré sa nevzťahuje značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

vyznačuje parkovisko pre nákladné automobily,

obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vyznačený druh vozidla.

Otázka č. 5 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

hranicu križovatky; to neplatí, ak sa táto značka použije ako pomocná čiara na zastavenie vozidla v priestore križovatky,

začiatok vedľajšej cesty,

miesto, kde musí vodič vždy zastaviť vozidlo.

Otázka č. 6 (za 2 body)

Takéto označenie sa môže použiť na vozidle

patriacom telekomunikáciám,

vedenom osobou s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na individuálnu prepravu,

vedenom osobou sluchovo postihnutou.

Otázka č. 7 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

šikmý priechod pre chodcov,

priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo doň nákladom zasahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto ležiace mimo cesty alebo na vchádzanie na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty,

priestor, do ktorého je zakázané vchádzať, ak to nie je potrebné na otáčanie vozidiel na križovatke.

Otázka č. 8 (za 2 body)

Takéto označenie sa môže použiť na vozidle

vybavenom zvláštnymi výstražnými znameniami,

s právom prednostnej jazdy,

vedenom vodičom začiatočníkom.

Otázka č. 9 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka znamená

smer a vzdialenosť k miestam, od ktorých platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

úsek platnosti,

smerové šípky.

Otázka č. 10 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka

vyznačuje tvar kríženia cesty so železnicou,

vyznačuje skutočný tvar križovatky a aj hlavnú a vedľajšiu cestu,

zakazuje na diaľnici a na rýchlostnej ceste prechádzať stredný deliaci pás.

Otázka č. 11 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka označuje

vyhradené parkovacie miesto pre vozidlá vedené osobou sluchovo postihnutú,

vyhradené parkovacie miesto pre osobu so zdravotným postihnutím,

obytnú zónu.

Otázka č. 12 (za 2 body)

Táto dopravná značka

vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky ",Stoj, daj prednosť v jazde!",

vyznačuje parkovisko s pozdĺžnym státím,

prikazuje vodičovi motorového vozidla vypnúť motor.

Otázka č. 13 (za 2 body)

Táto dopravná značka znamená

nebezpečenstvo hmly,

bezpečná vzdialenosť,

optická psychologická brzda.

Otázka č. 14 (za 2 body)

Táto dodatková tabuľka

obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na podmienky zníženej viditeľnosti,

upozorňuje na nerovnosť vozovky,

obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na nepriaznivé poveternostné podmienky.

Otázka č. 15 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

hranicu križovatky,

okraj vozovky,

únikovú cestičku.

Otázka č. 16 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

priestor, kde je zakázané státie,

priestor, kde je zakázané zastavenie,

zastávku vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb.

Otázka č. 17 (za 2 body)

Táto dopravná značka

vyznačuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy križovatkou,

vyznačuje jazdné pruhy vyhradené pre pomalé vozidlá,

je predbežnou značkou pre zmenu smeru jazdy.

Otázka č. 18 (za 2 body)

Takéto označenie sa môže použiť na vozidle

vedenom osobou sluchovo postihnutou,

vedenom vodičom začiatočníkom,

prepravujúcom nebezpečné veci.

Otázka č. 19 (za 2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje

úsek, kde je zakázané zastavenie a státie,

úsek, kde je dovolené zastavenie a státie vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb,

nebezpečný úsek cesty, na ktorom treba jazdiť so zvýšenou opatrnosťou.

Otázka č. 20 (za 2 body)

Takéto označenie sa musí použiť na

autobuse prepravujúcom deti,

vyznačenie úseku cesty so zvýšeným pohybom detí (v blízkosti školských a predškolských zariadení, detských ihrísk a podobne),

osobnom automobile prepravujúcom deti.